www.marfanforum.pl Forum osób ze schorzeniem tkanki łącznej
Największa, po Stowarzyszeniu Marfan Polska, baza wiedzy na temat Zespołu Marfana,
wsparcie i pomoc przyjaciół. Nie wahaj się pytać!

Szukaj na Forum

Ulgi podatkowe

...czyli wszystko, co może nam ułatwić życie

Postprzez gabriela » 29 gru 2008, o 17:14

Co możemy odliczyć od podatku za 2008 rok.
Kto jeszcze nie skorzystał z ulgi rehabilitacyjnej ma czas tylko do końca roku. Od podatku można odliczyć wydatki poniesione np. na dostosowanie mieszkań i pojazdów, zakup książek czy leki.
Z ulgi rehabilitacyjnej mogą skorzystać zarówno osoby z niepełnosprawnością, jak i ich opiekunowie.
W przypadku osób z niepełnosprawnością wymagane jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, przyznane prawo do renty z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, renty szkoleniowej lub renty socjalnej, orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia.
Prawo do ulgi mają także podatnicy, na których utrzymaniu pozostaje osoba z niepełnosprawnością - współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe. Opiekunowie mogą skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej pod warunkiem, że w roku podatkowym dochody osób z niepełnosprawnością, znajdujących się pod ich opieką nie przekraczały 9 120 zł.
W ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć od podatku wydatki na:
1. adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
2. przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
3. zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego,
4. zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
5. odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,
6. odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne,
7. opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
8. utrzymanie przez osoby niewidome I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, psa przewodnika.
9. opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
10. opłacenie tłumacza języka migowego,
11. kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia,
12. leki - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą limitu, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo),
13. odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:
13.1. osoby niepełnosprawnej - karetką transportu sanitarnego,
13.2. osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 - również innymi środkami transportu niż wymienione w p.13.1,
14. używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne,
15. odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:
15.1. na turnusie rehabilitacyjnym,
15.2. w zakładach, o których mowa w pkt. 6,
15.3. na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży, o których mowa w pkt. 11.
Wymienionych powyżej wydatków nie można odliczyć od podatku, jeśli ich zakup został w całości dofinansowany z PFRON, NFZ lub innego źródła. Jeśli do wydatków podatnik dostał częściowe dofinansowanie, odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą dofinansowania.
Limitom przy obliczaniu ulgi podlegają wydatki na:
Rodzaj wydatków Limit
Opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa 2280 zł
Utrzymanie psa przewodnika 2280 zł
Używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby z niepełnosprawnością zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, na potrzeby związane z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne 2280 zł
Zakup leków Odliczeniu podlega kwota powyżej 100 złotych wydanych na leki w każdym miesiącu.
Wszystkie wydatki, które chcemy odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej muszą być udokumentowane
źródło – niepełnosprawni.p
......i kiedy przyjdą dni deszczowe, naucz się przechodzić między kroplami
Avatar użytkownika
gabriela
-# JUNIOR ADMIN
 
Posty: 4800
Dołączył(a): 16 lip 2006, o 17:27
Lokalizacja: z Marsa

Postprzez gabriela » 17 lut 2009, o 13:47

Możesz odliczyć wydatki na leki.
Podatnik z prawem do ulgi rehabilitacyjnej może odliczyć od dochodu wydatki na leki, nawet gdy ich przyjmowanie nie jest związane z przyczyną niepełnosprawności.
Paweł Małecki, doradca podatkowy z Kancelarii Doradztwa Podatkowego PAMA, wyjaśnia, że zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) podatnik będący osobą niepełnosprawną lub która ma na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, obniża podstawę opodatkowania o wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych poniesionych w roku podatkowym. Wydatki na cele rehabilitacyjne stanowią m.in. wydatki na leki w wysokości stanowiącej różnicę między faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo).
- Aby z odliczenia skorzystać, konieczne jest stwierdzenie lekarza specjalisty, że osoba niepełnosprawna powinna takie leki stosować - wskazuje Paweł Małecki.
Dodaje, że nie ma wzorów tych zaświadczeń. Najlepszym dowodem może być odpis karty leczenia z zaleceniem stosowania leków. Może nim też być wydane zaświadczenie z pieczątką lekarza. Z ustawy o PIT nie wynika konieczność związku zażywanych leków z niepełnosprawnością. Urząd Skarbowy Warszawa-Praga w piśmie z 5 kwietnia 2007 r. (nr 1434/SD-DF/415/3a/AP/07) informuje, że osoba niepełnosprawna z powodu częściowej utraty wzroku oraz niepełnosprawności ruchowej może odliczyć od podstawy opodatkowania na zakup leków związanych z chorobą serca, na którą leczy się podatnik od wielu lat u kardiologa. Nie musi istnieć bezpośredni związek zażywanych leków z niepełnosprawnością.
PRZYKŁAD: ODLICZENIE W PIT WYDATKÓW NA LEKI
Lekarz zalecił podatnikowi, który jest osobą niepełnosprawną, stałe leków. Podatnik w 2008 roku od stycznia do listopada ponosił wydatki miesięczne na leki w wysokości 190 zł. Jaką kwotę może odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
Podatnik będzie mógł odliczyć od swojego dochodu w rozliczeniu PIT za 2008 rok 990 zł. W zeznaniu uwzględnia się wydatki w wysokości stanowiącej różnicę między faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł. Podatnik przez 11 miesięcy wydawał na leki po 190 zł. Zatem kwota to odliczenia to 990 zł (11 miesięcy po 90 zł).
Źródło: Gazeta Prawna
......i kiedy przyjdą dni deszczowe, naucz się przechodzić między kroplami
Avatar użytkownika
gabriela
-# JUNIOR ADMIN
 
Posty: 4800
Dołączył(a): 16 lip 2006, o 17:27
Lokalizacja: z Marsa

Postprzez gabriela » 26 lut 2009, o 16:46

Jak w rozliczeniu za 2008 rok skorzystać z ulgi internetowej
Podatnik, który w 2008 roku opłacał rachunki za używanie internetu w swoim miejscu zamieszkania, może w rozliczeniu rocznym PIT skorzystać z ulgi internetowej. Od dochodu można odliczyć maksymalnie 760 zł.
Czy z faktury musi wynikać opłata
Podatnik otrzymuje od dostawcy internetu zbiorczą fakturę za kilka usług. Czy aby skorzystać z ulgi internetowej, z faktury musi jasno wynikać wysokość opłaty za sam internet?
Tak
Podstawę obliczenia podatku stanowi dochód po odliczeniu kwot wydatków ponoszonych przez podatnika z tytułu użytkowania sieci internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.
Oznacza to, że odliczeniu od dochodu podlega jedynie wysokość wydatków na użytkowanie sieci internet. Nie istnieje możliwość odliczenia od dochodu wydatków na inne usługi (w tym telewizję, telefon), choćby nawet były one immanentnie związane z dostarczaniem internetu.
Wysokość poniesionych wydatków na internet musi zostać udokumentowana fakturą w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.
W związku z tymi warunkami podatnik musi udokumentować fakturą wysokość wydatków poniesionych przez siebie z tytułu użytkowania sieci internet w lokalu (budynku) będącym jego miejscem zamieszkania. Na fakturze tej muszą znaleźć się informacje o wysokości wydatków z tytułu korzystania z internetu, gdyż tylko one podlegają odliczeniu od dochodu.
Odliczyć od dochodu można jedynie określoną kwotę (nieprzekraczającą 760 zł w ujęciu rocznym) wydatków z tytułu użytkowania sieci internet. Jeśli podatnik nie jest w stanie ustalić albo udokumentować wysokości tych wydatków, gdyż wystawiana przez dostawcę usług faktura nie pozwala na ustalenie tej wartości, to tym samym nie może on odliczyć kwoty tych wydatków od dochodu podlegającemu opodatkowaniu.
Z faktury za internet musi wynikać wysokość ponoszonych opłat na sieć, aby można było skorzystać z ulgi internetowej w zeznaniu rocznym.
Internet z komórki
Podatnicy, którzy płacą za internet w telefonie komórkowym lub z laptopa, mogą skorzystać z ulgi internetowej. Aby odliczyć od dochodu w PIT wydatki na sieć, internet musi być używany tylko w miejscu zamieszkania. Gdy fiskus skontroluje podatnika, to będzie on musiał udowodnić, że używał telefonu lub laptopa w domu.
I tu dochodzimy do problemu: jak udowodnić, że internet z komórki był używany tylko w miejscu zamieszkania?
Można np. zwrócić się do operatora sieci komórkowej
o potwierdzenie, gdzie internet był używany. To samo może zrobić fiskus, choć w pierwszej kolejności organ podatkowy poprosi o przedstawienie stosownych dowodów podatnika.
Warunki do spełnienia
Aby podatnik mógł skorzystać z ulgi internetowej, musi w roku podatkowym ponieść wydatki na sieć używaną w miejscu zamieszkania oraz posiadać fakturę VAT dokumentującą wydatki.
Maciej Cichański z Izby Skarbowej w Bydgoszczy zwraca uwagę, że w przypadku usług internetowych nabywanych w ramach pakietu usług telekomunikacyjnych warunkiem
odliczenia będzie wyodrębnienie na fakturze wydatku poniesionego na usługi związane z dostarczaniem internetu. Odliczeniu podlega jedynie kwota ponoszona z tytułu użytkowania internetu, a więc z tytułu konkretnej usługi.
- Brak jest podstaw do odliczania wydatków o innym charakterze, np. poniesionych na instalację, montaż, zakup odpowiedniego sprzętu (w tym modemu) pozwalającego na korzystanie z internetu - podkreśla Maciej Cichański.
(…)
Źródlo – Gazeta Prawna
......i kiedy przyjdą dni deszczowe, naucz się przechodzić między kroplami
Avatar użytkownika
gabriela
-# JUNIOR ADMIN
 
Posty: 4800
Dołączył(a): 16 lip 2006, o 17:27
Lokalizacja: z Marsa

Postprzez jolcik2 » 11 mar 2009, o 18:45

ja juz złożyłam swoje zeznanie i dokonałam odpisu 1% na Stowarzyszeni. Namawiam również znajomych na a kiedy pomagam wypełnić zeznanie to sugeruję, że mam pomysł na realizacje odliczenia 1% podatku i wtedy podaję im KRS Stowarzyszenia.
jolcik2
Beniaminek
 
Posty: 48
Dołączył(a): 17 lis 2008, o 19:00
Lokalizacja: Radom

Postprzez Baster » 11 mar 2009, o 22:08

Ulga podatkowa na dzieci z niepełnosprawnością w rozliczeniu podatkowym za 2008 rok

Uwaga rodzice dzieci z niepełnosprawnością! Zostało niewiele czasu do 30 kwietnia, ostatniego dnia rozliczeń z fiskusem za 2008 rok. Niewielu rodziców dzieci z niepełnosprawnością wie, że w ramach tzw. ulgi prorodzinnej, czyli ulgi na dzieci, kryje się mało znane odliczenie.

Otóż rodzic dziecka z niepełnosprawnością ma prawo do odliczenia podatkowego bez względu na jego wiek (dziecko może więc mieć np. 30 lub 40 lat), a także bez względu na jego dochód. Nie ma tu więc takich ograniczeń jak przy ulgach rehabilitacyjnych, gdzie uzyskanie przez osobę z niepełnosprawnością dochodu
ponad 9120 zł eliminuje możliwość dokonywania odliczeń przez osobę mającą osobę z niepełnosprawnością na utrzymaniu. Warunkiem uzyskania tej ulgi podatkowej jest to, aby dziecko otrzymywało zasiłek lub dodatek pielęgnacyjny, bądź rentę socjalną. W ubiegłym roku ta ulga przysługiwała tylko na dzieci z niepełnosprawnością otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny.

Ulga przysługuje podatnikom, którzy w ubiegłym roku wychowywali własne lub przysposobione dzieci. Odliczenie dotyczy zatem wyłącznie rodziców biologicznych lub adopcyjnych. Przez wychowanie rozumieć należy faktycznie wychowanie i faktyczne ponoszenie ciężarów i konsekwencji wychowania dziecka. Nie tylko ponoszenie obciążeń finansowych. W przypadku dzieci dorosłych, bardziej niż o wychowanie chodzi o pomoc, opiekę, wsparcie.

Ulga przysługuje na dzieci:
- bez względu na ich wiek; które w 2008 r. otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny, dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną
- niezależnie od rodzaju i wysokości dochodów dziecka z niepełnosprawnością

Ulga za 2008 rok wynosi 1173,70 zł za każde dziecko z niepełnosprawnością.

Ważne!
Odliczenie nie przysługuje, poczynając od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko:
- na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych,
- wstąpiło w związek małżeński.

Za 2008 rok ulga przysługuje w pełnej wysokości bez względu na to, że dziecko nie otrzymywało zasiłku pielęgnacyjnego, dodatku pielęgnacyjnego lub renty socjalnej przez cały rok.

Ulga w wysokości 1173, 70 zł dotyczy łącznie obojga rodziców. Nie ma przy tym znaczenia, czy pozostają oni w związku małżeńskim czy nie. Możliwość odliczenia mają również osoby, w stosunku do których zostały orzeczone rozwód lub separacja. W takim przypadku ustawodawca wymaga jednak spełniania dodatkowych warunków do odpisania ulgi na dziecko. Zgodnie z ogólną zasadą w przypadku rodziców rozwiedzionych lub w separacji ulga przysługuje tylko temu rodzicowi, u którego dzieci faktycznie zamieszkują. W praktyce jednak często oboje rozwiedzeni rodzice uczestniczą w wychowywaniu dzieci. W takiej sytuacji ulga przysługuje obojgu rodzicom, którzy powinni się nią podzielić zgodnie z ustawowymi wytycznymi. Jeżeli przez część roku podatkowego dzieci faktycznie zamieszkują u każdego z rodziców, w stosunku do których sąd orzekł rozwód lub separację, odliczenie przysługuje każdemu z nich (jeśli oboje rozliczają podatek na zasadach ogólnych). Jeśli na przykład dziecko rozwiedzionych rodziców przebywało w 2008 r. pół roku u matki a drugie pól u
ojca oznacza to, że każdy z rodziców może ubiegać się o połowę ulgi. Ulga prorodzinna może być stosowana tylko w rocznym zeznaniu podatkowym. Podstawowy warunek skorzystania z ulgi to rozliczanie podatku na zasadach ogólnych. Tylko od takiego podatku można odliczyć ulgę. Nie odpiszą jej zatem osoby uzyskujące wyłącznie przychody opodatkowane podatkiem zryczałtowanym lub według stawki liniowej.

Podatnik dokonuje odliczenia na formularzu rocznego zeznania PIT-36 lub PIT-37 oraz dołączonym do niego załączniku PIT/O przeznaczonym do wykazania ulg i odliczeń, w tym ulgi rodzinnej. Na formularzu PIT/O w pozycji nr 34 należy wpisać liczbę wychowywanych dzieci, a następnie kwotę odliczenia z możliwością jej podziału na podatnika i jego małżonka (pozycje 35 i 36).

Podstawa prawna
- Art. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.
- Art. 27f (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2008 r.) ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Reasumując:
1. Jest ulga dla rodzica.
2. Dziecko powinno mieć przyznany zasiłek lub dodatek pielęgnacyjny, bądź rentę socjalną.
3. Wiek i dochód dziecka nie mają znaczenia.
4. Ulga odliczana od podatku może wynieść maksymalnie 1173 ,70 zł.

źródło: portel dla osób z niepełnosprawnością. pl; autor: Anita Siemaszko
Baster
Bywalec
 
Posty: 113
Dołączył(a): 18 lip 2008, o 12:07
Lokalizacja: ---

Postprzez arturro » 12 mar 2009, o 08:14

Hmmm. Czy to by znaczyło ze moi staruszkowie mogliby se odliczyć ? Jakos trudno mi to sobie wyobrazic. Ale sprawa jest warta paru zeta więc trzeba sie zainteresowac.
Avatar użytkownika
arturro
-# Moderator
 
Posty: 917
Dołączył(a): 5 mar 2008, o 20:03
Lokalizacja: Warszawa

Postprzez Baster » 12 mar 2009, o 08:52

Cześć Arturro. Z tego, co wiem, w zeszłym roku, tzn. za 2007r moi rodzice odliczali te ulgę, na mnie obowiązkowo, ale na brata także, mimo, że pracował. W tym tak samo, więc myślę, że jeśli u ciebie wg tego, co podane należy się, to twoi staruszkowie bez problemu powinni skorzystać z tego odliczenia. Niewiele osób wie, że na dzieci dorosłe i mające własne dochody, ale posiadające niepełnosprawność z zasiłkiem pielęgnacyjnym taka ulga przysługuje. Pozdrawiam.
Baster
Bywalec
 
Posty: 113
Dołączył(a): 18 lip 2008, o 12:07
Lokalizacja: ---

Postprzez arturro » 20 mar 2009, o 14:13

No postarałem sie sprawdzic to i wydaja że rzeczywiscie ta ulga przysługuje tak ja przedstawiono to w artkule.
Tak ogólnie to link do pełnego artykułu Artykuł
Tak więc ze tak powiem idąc tropem ustawy:
Art 27f w brzmieniu obowiazyiującym do 31.12.2008 r.
1. Od podatku dochodowego, obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o
kwotę składki, o której mowa w art. 27b, podatnik ma prawo odliczyć rocznie
kwotę, obliczoną zgodnie z ust. 2, jeżeli w roku podatkowym wychowywał własne
lub przysposobione dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4.
2. Odliczeniu podlega kwota stanowiąca iloczyn liczby wychowywanych dzieci i
dwukrotności kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale
skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.
3. Odliczenie kwoty, o której mowa w ust. 2, dotyczy łącznie obojga rodziców, z zastrzeżeniem
ust. 4. Kwotę tę odlicza się od podatku jednego z rodziców lub od
podatku obojga.
4. W przypadku rodziców, w stosunku do których orzeczone zostały rozwód albo
separacja, odliczenie przysługuje jednemu z nich, u którego dzieci faktycznie
zamieszkują, o ile spełnione są warunki określone w ust. 1.


Idziemy do art. 6 ust. 4 gdzie jest definicja "dzieci":
. 4.Od osób samotnie wychowujących w roku podatkowym:
1) dzieci małoletnie,
2) dzieci, bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami
otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny,

3) dzieci do ukończenia 25 lat uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach
o systemie oświaty lub w przepisach - Prawo o szkolnictwie wyższym,
jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów, z wyjątkiem dochodów
wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów
w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku
- podatek może być określony, z zastrzeżeniem ust. 8, na wniosek wyrażony
w rocznym zeznaniu podatkowym, w podwójnej wysokości podatku obliczonego
od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci, z względnieniem art.
7; z tym że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w tej ustawie.


Tak więc de facto rzeczywiscie z brzmienia przepisów wynika, że nie ma znaczenia wiek dziecka, wazne jest aby dziecko otrzymywało zasiłek pielegnacyjny (nie ma też znaczenia czy otrzymywało przez cały rok czy tylko przez pare miesięcy) i żeby rodzice sprawowali jakąs opieke nad dzieckiem. Nie ma wspomnienia o dochodach dzieci czy rodziców więc należy uwazac ze nie ma ograniczeń w tym zakresie.
Wiadomośc sprawdziałem pod dwoma telefonami (jeden dla niepełnosprawnych i drugi linia podatkowa - tam Gosia dzwoniła :-) ) i potwierdzili de facto informacje zawarte w artykule. Zreszta jak sie okazało rodzice Goski w zeszłym roku też odliczali tą ulge.
Reasumując według mojej opinii ulga rzeczywiscie obowiazuje na zasadach okreslonych w artylule i ja tam skorzystam zapewne z tego.
PS. Nie biore odpowiedzialnosci za trafnośc opinii i w razie kontroli skarbowej prosze sie na mnie nie powoływac ;-)
Avatar użytkownika
arturro
-# Moderator
 
Posty: 917
Dołączył(a): 5 mar 2008, o 20:03
Lokalizacja: Warszawa

Postprzez Paweł » 21 mar 2009, o 20:47

arturro napisał(a):Hmmm. Czy to by znaczyło ze moi staruszkowie mogliby se odliczyć ? Jakos trudno mi to sobie wyobrazic. Ale sprawa jest warta paru zeta więc trzeba sie zainteresowac.
- dziecko lat 40 dobre ! nie no podobno mężczyźni nigdy nie wyrastają z dzieci . :-? prubój Artur zobaczymy . :->
Paweł
VIP
 
Posty: 1625
Dołączył(a): 26 sty 2008, o 21:37
Lokalizacja: Warszawa

Postprzez gabriela » 21 mar 2009, o 21:56

Paweł napisał(a):dziecko lat 40
Do 40 to chyba Arturro ma szmat czasu? Całą dekadę :-D
......i kiedy przyjdą dni deszczowe, naucz się przechodzić między kroplami
Avatar użytkownika
gabriela
-# JUNIOR ADMIN
 
Posty: 4800
Dołączył(a): 16 lip 2006, o 17:27
Lokalizacja: z Marsa

Postprzez arturro » 22 mar 2009, o 13:25

Paweł napisał(a):
arturro napisał(a):Hmmm. Czy to by znaczyło ze moi staruszkowie mogliby se odliczyć ? Jakos trudno mi to sobie wyobrazic. Ale sprawa jest warta paru zeta więc trzeba sie zainteresowac.
- dziecko lat 40 dobre ! nie no podobno mężczyźni nigdy nie wyrastają z dzieci . :-? prubój Artur zobaczymy . :->

Wiem ze to dziwne ale wygląda na prawdziwe. Skoro we wszystkich innych miejscach masz okreslona granice wiekową a tutaj jest wyraźne stwierdzenie "bez względu na ich wiek" to wydaje mi się oczywiste że nie ma znaczenia ze mam 3o pare latek. Ważny jest fakt pobierania zasiłku (dadatku) pielegnacyjnego i fakt opieki rodziców nade mna. A tego akurat skoro miałem operacje w 2008 r. i byłem prawie pół roku na zwolnieniu nikt nie podwazy ze takowej potrzebowałem.

[ Dodano: 2009-04-08, 19:28 ]
Moze głupkowate pytanie ale .. Czy zasiłek pielęgnacyjny trzeba uwzgledniac ny jest jako dochód podatnika? Z tego co wyczytałem to chyba nie? Prosze o potwierdzenie
Avatar użytkownika
arturro
-# Moderator
 
Posty: 917
Dołączył(a): 5 mar 2008, o 20:03
Lokalizacja: Warszawa

Postprzez gabriela » 8 mar 2010, o 21:25

O ulgach rehabilitacyjnych, co może osoba niepełnosprawna odliczyć od podatku za 2009 rok --->> BROSZURA
......i kiedy przyjdą dni deszczowe, naucz się przechodzić między kroplami
Avatar użytkownika
gabriela
-# JUNIOR ADMIN
 
Posty: 4800
Dołączył(a): 16 lip 2006, o 17:27
Lokalizacja: z Marsa

Postprzez Kevin » 17 mar 2010, o 15:37

arturro napisał(a):2) dzieci, bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami
otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny

Tu bym podkreślił te odrębne przepisy <<cokolwiek to znaczy>> napewno takie "dziecko"nie może mieć obowiązku podatkowego.
Avatar użytkownika
Kevin
Profesjonalista
 
Posty: 420
Dołączył(a): 8 sty 2007, o 13:19
Lokalizacja: Lublin

Postprzez arturro » 17 mar 2010, o 23:14

Kevin napisał(a):
arturro napisał(a):2) dzieci, bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami
otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny

Tu bym podkreślił te odrębne przepisy <<cokolwiek to znaczy>> napewno takie "dziecko"nie może mieć obowiązku podatkowego.

Ja tam w zeszłym roku czytałem opinie ze włąśnie bez wzgledu na wiek i zarobki. Na państwowej infolinii informacji podatkowej to samo powiedzieli.
Należy jednak podkreślic, iz przy rozliczeniach za rok 2009 zapis juz jest inny i jest obostrzenie co do wieku i zarobków "dziecka".

[ Dodano: 2010-04-01, 20:30 ]
Tutaj kolejny news dotyczacy rozliczenia o którym mowa powyzej. Wydaje mi sie jednak ze chyba za 2009 r. nie mozna tak sie rozliczac,
W kazdym bądź razie Info
Avatar użytkownika
arturro
-# Moderator
 
Posty: 917
Dołączył(a): 5 mar 2008, o 20:03
Lokalizacja: Warszawa

Postprzez Edytka » 13 cze 2010, o 18:15

Witam ! Mam małe pytanko, czy można by było odliczyć od podatku kwotę zapłaconą za specjalistyczny sprzęt komputerowy dla dziecka słabowidzącego częściowo dofinansowanego z PFRON. Chodzi mi oczywiście o różnice która zostanie dopłacona do refundacji.
Edytka
Beniaminek
 
Posty: 25
Dołączył(a): 9 lut 2008, o 18:46
Lokalizacja: kuj-pom

Następna strona

Powrót do Niepełnosprawność - ulgi, regulacje prawne itp

cron
  • Nowe posty
  • Wątki bez odpowiedzi
  • Kto przegląda forum
  • Forum przegląda 1 użytkownik
    0  zidentyfikowanych, 0 ukrytych i 1 gość (dane z ostatnich 5 minut)
  • Najwięcej użytkowników online - 118
    było 29 wrz 2017, o 16:14
  • Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość