www.marfanforum.pl Forum osób ze schorzeniem tkanki łącznej
Największa, po Stowarzyszeniu Marfan Polska, baza wiedzy na temat Zespołu Marfana,
wsparcie i pomoc przyjaciół. Nie wahaj się pytać!

Szukaj na Forum

Niepełnosprawni i działalność gospodarcza

...czyli wszystko, co może nam ułatwić życie

Postprzez resa » 19 sie 2007, o 10:08

Pożyczki dla osób niepełnosprawnych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Dużym ułatwieniem dla osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą jest możliwość uzyskania pożyczki.
Pożyczkę może otrzymać osoba niepełnosprawna, która nie przekroczyła wieku emerytalnego, zarejestrowana jest jako bezrobotna lub poszukująca pracy i nie pozostaje w zatrudnieniu. Może otrzymać pożyczkę tylko raz, pod warunkiem że nie korzysta aktualnie z pożyczki udzielonej z Funduszu Pracy. Przyznaje ją starosta ze Środków PFRON, a maksymalna jej wysokość to 30-krotność przeciętnego wynagrodzenia. Oprocentowanie wynosi 5 proc. od udzielonej kwoty.

Osoba ubiegająca się o pożyczkę składa wniosek, który musi zawierać:
- kwotę pożyczki,
- rodzaj zamierzonej działalności,
- kalkulację kosztów,
- harmonogram zakupów,
- przewidywane koszty i dochody z działalności,
- proponowany okres karencji oraz termin spłaty pożyczki,
- proponowane formy zabezpieczenia spłaty pożyczki (np. poręczenie, zastaw, hipoteka, weksel) - potrzebna zgoda współmałżonka, a przy poręczeniu także małżonka poręczyciela.

Starosta ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku (każda zmiana umowy musi być przeprowadzona w formie pisemnej). Umowa zobowiązuje pożyczkobiorcę do rozpoczęcia działalności w terminie i właściwego jej wykorzystania, do przedstawiania dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności powiadamianie o zmianie adresu, zaprzestaniu lub zawieszeniu danej działalności.

Ważne:
- starosta w trakcie trwania umowy przeprowadza kontrolę,
- pożyczkę umarza się do wysokości 50 proc. jej kwoty, pod warunkiem że pożyczkobiorca prowadzi działalność przez co najmniej 24 miesiące,
- w przypadku uzasadnionym trudną sytuacją materialną lub losową dłużnika, starosta na jego wniosek może odroczyć termin spłaty, rozłożyć spłatę na raty lub umorzyć spłatę w części lub w całości, jeżeli pożyczka stała się wymagalna,
- spłatę pożyczki rozkłada się na nie więcej niż 48 rat,
- umowa może przewidywać karencję w spłacie pożyczki wraz z oprocentowaniem (maksymalnie 6 miesięcy),
- na wniosek pożyczkobiorcy, uzasadniony szczególnymi względami społecznymi
lub gospodarczymi starosta może okres spłaty wydłużyć do 54 miesięcy
- jeżeli umowa nie jest dotrzymana, pożyczkodawca zwraca niespłaconą pożyczkę wraz z odsetkami w wysokości 15 proc. od udzielonej kwoty, w razie niewłaściwego realizowania umowy,
- kiedy pożyczkobiorca umrze, to o umorzenie pożyczki może ubiegać się spadkobierca (gdy jest osobą niepełnosprawną lub małżonkiem, który ma na utrzymaniu osoby niepełnosprawne lub jest pozbawiony jakichkolwiek źródeł dochodu).

Osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą albo własne lub dzierżawione gospodarstwo rolne może otrzymać ze Środków PFRON dofinansowanie do wysokości 50 proc. oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności, jeżeli nie korzystała z pożyczki lub taka pożyczka została spłacona lub w całości umorzona. Podstawą dofinansowania jest umowa ze starostą.
Ostatnio edytowano 14 lis 2008, o 13:30 przez resa, łącznie edytowano 1 raz
..."Być może dla świata jesteś tylko człowiekiem, ale dla niektórych ludzi jesteś całym światem"...
Avatar użytkownika
resa
well-wisher
 
Posty: 2262
Dołączył(a): 11 sie 2006, o 18:57
Lokalizacja: Kraków

Postprzez resa » 19 sie 2007, o 10:12

Osoba niepełnosprawna a działalność gospodarcza, czyli praca we własnej firmie

Przede wszystkim trzeba zacząć od decyzji: czy działamy sami, czy wspólnie z drugą osobą. Jeśli miałaby to być spółka handlowa, to wspólnicy muszą złożyć wniosek o zarejestrowanie jej w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Prowadzą go sądy rejonowe. Spółki handlowe nie mające osobowości prawnej to: jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna. Spółki z osobowością prawną to: z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.) i akcyjna (SA). Dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą najprostszą formą jest spółka jawna. Ale najczęściej zakładamy firmę samodzielnie.

Działalność gospodarczą należy zarejestrować w miejscu zameldowania. Aby dokonać wpisu do ewidencji, musimy udać się do urzędu miasta lub gminy z dowodem osobistym. Przed rejestracją wypełniamy formularz, w którym określamy przedmiot naszej działalności.
Wpis do ewidencji jest odpłatny, także każda zmiana lub poprawka, ewentualne zmiany należą do kompetencji władz lokalnych. Dlatego należy dokładnie pomyśleć, co chcemy robić w ramach firmy. Jeśli wszystkie pomysły zapiszemy we wniosku, to unikniemy kosztownych poprawek. Ponieważ nie istnieje wykaz szczegółowych rodzajów działalności, a ponadto nie istnieją też ograniczenia (z wyjątkiem tylko niektórych rodzajów działalności, wymagających uzyskania koncesji lub zezwolenia), zaplanować swoją działalność trzeba jak najszerzej.
Wniosek zawiera określenie miejsca wykonywania działalności. Trzeba też pomyśleć, jaki zasięg ma przybrać nasza działalność. We wniosku trzeba określić siedzibę swojej firmy. Najczęściej będzie to miejsce stałego zameldowania.

Na potwierdzenie wpisu do ewidencji urząd ma 14 dni. Działalność można rozpocząć 7 dni po otrzymaniu potwierdzenia (niektóre urzędy wystawiają je od ręki). Następnie należy udać się z otrzymanym wpisem i dowodem osobistym do najbliższego urzędu statystycznego. Ten urząd wyda REGON, czyli numer, pod jakim firma będzie istniała w statystyce państwowej. Gdy określimy, na czym będzie polegała główna działalność firmy, otrzymamy również dwa statystyczne numery tzw. EKD PKD, które będą określały profil działalności firmy.

Trzeba też założyć konto w banku, choćby ze względu na obowiązek bezgotówkowego przekazywania składek ZUS przez wszystkich płatników (zwolnione są od niego nieliczne grupy: prawnicy, notariusze, księża, osoby opłacające składki za pomoc domową, twórcy i artyści). Za pośrednictwem rachunku trzeba również płacić podatki fiskusowi, chyba że ktoś rozlicza się według karty podatkowej albo płaci podatek od dochodów z najmu.
Przed założeniem konta w banku należy zrobić sobie pieczątkę firmową. Na pieczątce powinno znaleźć się imię i nazwisko przedsiębiorcy, nazwa firmy, siedziba, REGON, NIP. Prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą mają NIP identyczny jak osobisty, którego używają w rocznych rozliczeniach PIT.

Następny krok to odwiedzenie urzędu skarbowego w ciągu 7 dni od daty wpisu do ewidencji gospodarczej. Do zarejestrowania potrzebny będzie dowód osobisty, wpis do ewidencji, REGON, EKD PKD. Musimy postanowić, z której formy rozliczania się z fiskusem skorzystamy.

Działalność gospodarcza może być opodatkowana:
- kartą podatkową - jest to forma najmniej skomplikowana. Nie trzeba bowiem prowadzić żadnych ksiąg ani wypełniać deklaracji podatkowych. Jedynie po zakończeniu roku składa się informację o wysokości odliczonych składek ubezpieczenia zdrowotnego. Wysokość podatku ustala urząd skarbowy w decyzji, biorąc pod uwagę rodzaj działalności, liczbę mieszkańców gminy, na terenie której jest prowadzona, liczbę zatrudnionych pracowników.
Podatek w stałej kwocie wpłaca się co miesiąc do urzędu skarbowego (do 7. każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, a za grudzień do 28 grudnia), pomniejszając go wcześniej o składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Niestety, nie wszyscy mogą być tak opodatkowani, a tylko ci, którzy prowadzą drobną działalność handlową, usługową, gastronomiczną (o szczegóły należy pytać w urzędzie skarbowym).
Aby móc opłacać kartę podatkową, trzeba przed rozpoczęciem działalności złożyć w urzędzie skarbowym wniosek o opodatkowanie w tej formie (druk PIT-16). Urząd po jego rozpatrzeniu wydaje decyzję ustalającą wysokość karty na dany rok. Osoby niepełnosprawne mają 20 proc. zniżki w stawce podatku.
- ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Jest to uproszczona forma rozliczania się z fiskusem. Podatek ten płaci się od uzyskanego przychodu według odpowiednich stawek. Wówczas prowadzi się uproszczoną księgowość w postaci ewidencji przychodów i wykazywać w niej wszystkie wpływy. Nie ewidencjonuje natomiast kosztów działalności, podatek bowiem rozlicza się od przychodu, a nie od dochodu. Ryczałt oblicza się samodzielnie wpłaca co miesiąc do urzędu skarbowego w terminie do 20. następnego miesiąca, a za grudzień w terminie złożenia zeznania o wysokości przychodu i należnego ryczałtu (do 31 stycznia na formularzu PIT-28). Trzeba złożyć także wniosek o opodatkowanie w tej formie. Ryczałtu nie może płacić ten, kto prowadzi aptekę, lombard, kantor, osoba, która była lub jest zatrudniona na umowę o pracę, a chce założyć własną firmę i wykonywać takie same czynności, jakie w ostatnim czasie wykonywała w ramach stosunku pracy na rzecz byłego (lub obecnego) pracodawcy.
- na zasadach ogólnych (księga przychodów i rozchodów). Wówczas rozliczenie można stosować zarówno w działalności indywidualnej, jak i prowadzonej w spółce. Podatek płaci się od faktycznie uzyskanego dochodu. Aby ustalić dochód, trzeba od przychodów z działalności odjąć koszty jej prowadzenia (czyli wydatki). Wszystkie przychody i koszty należy wykazać w specjalnej ewidencji (księdze przychodów i rozchodów). Poza nią należy prowadzić ewidencję Środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych ewidencji sprzedaży, ewidencję przebiegu pojazdu.


Przychodem przedsiębiorcy jest kwota należna ze sprzedaży towarów, produktów usług, i to niezależnie, czy kontrahent rzeczywiście nam zapłacił. Do przychodów zalicza się też inne Świadczenia na rzecz firmy - w naturze, nieodpłatne, subwencje i dotacje, odsetki od środków na rachunkach bankowych związanych z działalnością, otrzymane kary umowne, przychody ze sprzedaży najmu lub dzierżawy składników majątku firmy, odszkodowania za straty powstałe w tym majątku.

Kosztami uzyskania przychodów są wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów. Są to np. koszty zakupu towarów, eksploatacji samochodów wykorzystywanych w tej działalności, czynsz za lokal, w którym wykonywana jest działalność (nawet wtedy, gdy lokalem jest własne mieszkanie - z tym, że trzeba wówczas zmienić jego przeznaczenie - na lokal użytkowy), wynagrodzenia pracowników, niektóre podatki (np. od nieruchomości, od środków transportowych, akcyza), rachunki telefoniczne, za prąd, wydatki na reklamę, zakup wyposażenia, amortyzacja środków trwałych.

Jeżeli przychody są większe niż koszty, powstaje dochód do opodatkowania. W odwrotnej sytuacji - gdy koszty przewyższają przychody - powstaje strata. Podatku się wówczas nie płaci, a stratę można odliczyć w ciągu następnych pięciu lat od uzyskanego w tych latach dochodu z działalności gospodarczej. W zależności od wielkości osiągniętego dochodu, stawka podatku wynosi 19, 30 lub 40 proc. W trakcie roku trzeba samodzielnie obliczać miesięczną zaliczkę na podatek i wpłacać ją do urzędu skarbowego (do 20. każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, a za grudzień - do 20 grudnia, w wysokości zaliczki za listopad). Trzeba też składać deklarację za zaliczkę miesięczną na formularzu PIT-5. Obowiązek wpłacenia zaliczki powstaje dopiero od miesiąca, w którym dochód pomniejszony m.in. składki ZUS i ubezpieczenie zdrowotne przekroczy kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku (w 2007 r. jest to 3013,27 zł). Dopóki dochód nie przekroczy tej kwoty, nie trzeba też składać PIT-5. Po zakończeniu roku, w terminie do 30 kwietnia należy złożyć zeznanie roczne PIT-36.
Zatem którą formę opodatkowania wybrać? Jeżeli chcemy, by nasz podatek był najmniejszy, a jednocześnie spodziewamy się, że koszty działalności będą duże, najlepiej wybrać zasady ogólne (III). Jeżeli zależy nam na prostym rozliczeniu, a koszty mamy niewielkie, warto wybrać kartę podatkową (I) lub ryczałt (II). Nie zawsze będziemy jednak mogli to uczynić, a dotkliwy może być także brak możliwości rozliczenia się wspólnie z małżonkiem.

W urzędzie skarbowym musimy zdecydować się, czy będziemy płatnikami VAT (podatek od osiągniętego obrotu ze sprzedaży towarów i usług). Jeżeli zdecydujemy się na VAT, to musimy wypełnić druk VAT-R (i zapłacić ponad 150 zł!) przed dokonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu. Niektóre rodzaje działalności zostały zwolnione z VAT (np. usługi taksówkowe, ochrona zdrowia, lombardy). Niektórzy przedsiębiorcy w ogóle nie mogą korzystać ze zwolnienia VAT (np. sprzedaż alkoholi, wyrobów tytoniowych, paliwa, samochodów osobowych, usługi doradcze i rzeczoznawstwo).
Przed wybraniem zwolnienia z VAT należy zastanowić się, czy jest ono korzystne. Nie można wówczas odzyskać VAT naliczanego przy zakupach towarów i usług służących działalności. Nie stanowi to problemu, gdy zaopatrujemy się wyłącznie u innych podatników zwolnionych z VAT. W przeciwnym razie VAT naliczony powiększa nasze koszty i tym samym, sprzedając towar bez VAT, nie jesteśmy bardziej konkurencyjni niż płatnik VAT. Zwolnienie z VAT może być korzystne dla niewielkich firm, sprzedających towary i usługi bezpośrednio finalnym konsumentom (osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej) bądź innym podatnikom zwolnionym z VAT. Często płacąc VAT bądź też korzystając ze zwolnienia, trzeba prowadzić ewidencję za pomocą kas fiskalnych (choć nie we wszystkich przypadkach jest ona wymagana).

Powinności wobec ZUS
Gdy uporamy się z formalnościami w urzędzie skarbowym, musimy udać się do ZUS. Wypełnienie wniosków do ZUS jest uzależnione od kwoty, jaką chcemy co miesiąc opłacać nasze składki na ubezpieczenie.

Wszyscy prowadzący pozarolniczą działalność muszą zgłosić ją w ciągu 7 dni od rozpoczęcia prowadzenia na formularzach ZUS ZFA (jako płatnik składek) i ZUS ZUA (jako ubezpieczony).
Następnie, jeżeli nikogo nie zatrudniają, nie mają osób z nimi współpracujących, do 10 - tego każdego miesiąca muszą się rozliczać ze składek na deklaracji ZUS DRA. Gdy mają pracowników, zleceniobiorców, osoby współpracujące, muszą do 15. każdego miesiąca ująć ich wszystkich (łącznie ze sobą) w raportach miesięcznych ZUS RCA i wszystkich wspólnie na deklaracji ZUS DRA. Jeżeli zatrudniają co najmniej 6 osób, muszą stosować elektroniczny przekaz. Jeżeli przedsiębiorcy składki opłacają tylko za siebie i za osoby współpracujące, a dane się nie zmieniają, można dokumenty rozliczeniowe składać co kwartał.

Emeryci i renciści prowadzący działalność gospodarczą nie muszą uiszczać składek na ubezpieczenie społeczne (są one dobrowolne), z wyjątkiem składki zdrowotnej, czyli obecnie 177,76 zł. Uwaga! To zwolnienie obowiązuje do 1 lipca 2007 r. Rząd do tego czasu ma przygotować nowe przepisy. Pomysł jest następujący: niepełnosprawni przedsiębiorcy najpierw mieliby zapłacić składki, potem dostawaliby ich zwrot (zwrot ma dotyczyć składki emerytalnej i rentowej, składka na FP i ubezpieczenie wypadkowe nie byłyby refundowane).

Obowiązek płacenia wszystkich składek spoczywa jednak na tzw. rencistach socjalnych. Pobierający to Świadczenie nie mają obecnie możliwości niepłacenia składek na ubezpieczenie społeczne, tak jak inni renciści i emeryci. Oni bowiem, w przeciwieństwie do osób pobierających renty socjalne, mają na swoim koncie lata składkowe, czyli lata, gdy składki były za nich opłacane bądź też sami je opłacali. Być może to się zmieni od 1 lipca 2007 r.

Składek (oprócz zdrowotnej) nie muszą płacić także ci, którzy pracują i zarabiają co najmniej 936 zł brutto.

Nowelizacja Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przewiduje, że osobom niepełnosprawnym podejmującym po raz pierwszy działalność gospodarczą, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych finansuje:
- 75 proc. składek na ubezpieczenie emerytalne, w przypadku osób mających znaczny stopień niepełnosprawności,
- 50 proc. składek na ubezpieczenie emerytalne, w przypadku osób mających umiarkowany stopień niepełnosprawności
- 50 proc. składek na ubezpieczenie wypadkowe, w przypadku osób o lekkim stopniu niepełnosprawności.

[ Dodano: 2007-12-23, 20:04 ]

Od 1 stycznia 2008 r. Fundusz będzie refundował osobie niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą obowiązkowe składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (do wysokości odpowiadającej wysokości składki, której podstawą wymiaru jest kwota stanowiąca 60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Powyższe składki będą zrefundowane przez Fundusz, pod warunkiem terminowego ich opłacenia w całości.
Pracodawca ubiegający się o refundację składa Funduszowi miesięczne informacje o podstawach wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, składkach na ubezpieczenie społeczne, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych oraz wniosek o wypłatę refundacji składek za dany miesiąc. Dokumenty te składa również osoba niepełnosprawna wykonująca działalność gospodarczą Fundusz refunduje składki na ubezpieczenia społeczne przez okres roku. Po upływie tego okresu wnioskodawca może wystąpić do Funduszu z wnioskiem o przedłużenie wypłacania refundacji na kolejne okresy roczne.
[ Dodano: 2008-01-04, 10:30 ]

Niepełnosprawny przedsiębiorca, który chce uzyskać refundację składek na ubezpieczenia społeczne, musi wyrejestrować się z ZUS i ponownie się tam zgłosić do 8 stycznia 2008 r.

Od 1 stycznia 2008 roku obowiązują nowe zasady opłacania składek na ubezpieczenie społeczne przez osoby niepełnosprawne. Osoby takie objęte są także obowiązkowo ubezpieczeniem wypadkowym. Natomiast ubezpieczenie chorobowe jest dla nich dobrowolne. Zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, renciści prowadzący firmy muszą rozliczać i opłacać składki na zasadach ogólnych. Dopiero po opłaceniu składek mogą wystąpić do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o refundację składek na emeryturę i rentę. Z tego powodu niepełnosprawni przedsiębiorcy muszą zgłosić się do ZUS, aby najpierw wyrejestrować się z ubezpieczenia zdrowotnego, a następnie zarejestrować się jako płatnicy składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Mają na to czas do 8 stycznia 2008 r. Do końca tego terminu pozostało więc jeszcze tylko trzy dni robocze. Jeśli renciści-przedsiębiorcy nie zarejestrują się ponownie w ZUS, nie będą mogli opłacić obowiązkowych składek na emeryturę i rentę, za co grozi im kara do 5 tys. zł. Ponadto nie otrzymają refundacji tych składek z PFRON. A są to niemałe pieniądze, gdyż co miesiąc z tego tytułu powinni wpłacić na ZUS około 400 zł.

Niepełnosprawni przedsiębiorcy, którzy korzystali dotychczas z finansowania składek przez PFRON na starych zasadach, muszą wyrejestrować się z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego z dotychczasowym kodem tytułu ubezpieczenia, podając jako datę wyrejestrowania 1 stycznia 2008 r. Jeśli po 31 grudnia 2007 r. nadal będą podlegać ubezpieczeniom (czyli nadal będą prowadzić firmę), muszą złożyć zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu ZUS ZUA. Jako datę powstania obowiązku ubezpieczeń trzeba wpisać 1 stycznia 2008 r.

Źródło: Gazeta Prawna
..."Być może dla świata jesteś tylko człowiekiem, ale dla niektórych ludzi jesteś całym światem"...
Avatar użytkownika
resa
well-wisher
 
Posty: 2262
Dołączył(a): 11 sie 2006, o 18:57
Lokalizacja: Kraków

Postprzez w0lf » 4 lut 2008, o 15:56

tzn ze jestem zwolniony z oplat w zus'ie ?
w0lf
Beniaminek
 
Posty: 38
Dołączył(a): 15 lip 2007, o 14:41
Lokalizacja: Lębork

Postprzez resa » 5 lut 2008, o 21:13

Witam W0lf ;-) Obecnie niepełnosprawni przedsiębiorcy muszą opłacać wszystkie składki społeczne. Jeśli uregulują je terminowo, mogą ubiegać się o ich zwrot.
..."Być może dla świata jesteś tylko człowiekiem, ale dla niektórych ludzi jesteś całym światem"...
Avatar użytkownika
resa
well-wisher
 
Posty: 2262
Dołączył(a): 11 sie 2006, o 18:57
Lokalizacja: Kraków

Postprzez w0lf » 12 lut 2008, o 20:56

beznadzieja;/
w0lf
Beniaminek
 
Posty: 38
Dołączył(a): 15 lip 2007, o 14:41
Lokalizacja: Lębork

Postprzez JanK » 12 lut 2008, o 22:37

Kamil - specjalnie dostałeś świetną odpowiedź. PFRON wspiera przedsiębiorczych niepełnosprawnych zależnie od grupy niepełnosprawności ale koniecznie trzeba zarejestrować się (zadaje się internetowo) następnie zapłacić wymagane i dobrze obliczone składki ZUS - wówczas możliwy jest zwrot tych składek ZUS. ZALEGŁOŚCI powodują, że zwrot tych składek jest niemożliwy - no bo jak tu zwracać jak ktoś jeszcze nie wpłacił tego co ma być zwrócone.
O planach zapominamy, działanie zostanie uwiecznione.
Avatar użytkownika
JanK
Ekspert
 
Posty: 636
Dołączył(a): 16 sie 2006, o 06:04
Lokalizacja: Gdynia

Postprzez Lukasz86 » 22 lut 2008, o 13:40

Witam

mam pytanie i mam nadzieje , że pomorzecie czytałem na róznych portalach i forach również na naszym Forum ZM o zakadaniu własnej działalności gospodarczej i nie moge się połapać .

Mam pomysł na mały biznes , wpadłem na pomysł założenia właśnej małej firmy ponieważ .... szukam pracy od dawna i nic byłem na wielu rozmowach , zarejesterowałem sie w PUP i nadal nic , nie wiem czy miasto w którym mieszkam jest aż tak dla mnie pechowe czy ja mam pecha ...jednak pomysł na biznesik mam i chciałbym go zrealizować bo jesli u żadnego z pracodawców nie mogę znaleść pomocy , wole zarabiać sam na siebie..

a więc do rzeczy , słyszałem że można dostać bezzwrotną dotacje z UP do 13 tys. jest to dla osób które nie ukończyły 25 roku życia . Ale nawet nie wiem czy to jest aktualne bo wszędzie są informacje o latach 2005-2007 żebyły takie przyznawane . Próboałem znaleść jakąs informacje w UP ale na nic to .... w UP CIszaaa

słyszałem również ze PFRON organizuje jakieś dotacje ...ale nie wiem jakie są ich wysokości i na jakiej zasadzie.

Jedynie co wiem to , że muszę mikec własne konto , zarejstrowaną działalność gospodarczą i NIP ... ale co dalej czy ktoś logicznie potrafi POMÓC w tej sprawie ??

Bardzo proszę o Pomoc i wytłumaczenie krok po kroku co mam robić i czy mam jakieś szanse ................
" Tylko życie poświęcone innym , warte jest przeżycia ... " Albert Einstein
Avatar użytkownika
Lukasz86
Beniaminek
 
Posty: 42
Dołączył(a): 1 sie 2007, o 20:21
Lokalizacja: Łódź

Postprzez JanK » 22 lut 2008, o 17:18

Łukasz - Pieniadze na działalność mogą być z kilku miejsc z UP oraz z PCPR-ów lub Wydziałów ds. zatrudniania osób niepełnosprawnych przy Starostwach, które reprezentują PFRON.

postępowanie z Powiatowego Urzedu Pracy na podstawie Informacji ---------->>>>>>

DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK O PRZYZNANIE
ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ROLNICZEJ
ALBO NA WNIESIENIE WKŁADU DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

1. Przed sporządzeniem wniosku (Wn–O) należy:
a) być zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy w ………… jako bezrobotny lub poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu;
b) posiadać dokument potwierdzający niepełnosprawność, tj. aktualne ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo wypis z orzeczenia ZUS o częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy;
c) jeżeli wnioskodawca wcześniej prowadził już działalność gospodarczą — należy posiadać decyzję o wyrejestrowaniu tej działalności; nadto okres przerwy, jaki musi upłynąć od daty wyrejestrowania działalności, nie może być krótszy niż 12 miesięcy;
d) ustalić w Biurze Obsługi Interesantów (BOI) Urzędu Miasta …………………………………………….., numer Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) rodzaju planowanej działalności gospodarczej;
e) ustalić adres i tytuł prawny (w tym wysokość czynszu) do lokalu, w którym będzie prowadzona działalność gospodarcza;
f) posiadać rachunek bankowy;
g) wybrać jedną z możliwych do spełnienia przez wnioskodawcę form zabezpieczenia zwrotu środków, tj.: poręczenia, weksla z poręczeniem wekslowym, gwarancji bankowej, zastawu na prawach lub rzeczach, blokady rachunku bankowego lub aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji przez dłużnika;
h) ustalić, na podstawie przewidywanej wysokości przychodów z działalności gospodarczej oraz wysokości kosztów uzyskania tych przychodów (w skali miesiąca, roku), efekt ekonomiczny prowadzenia działalności (przychód – koszty = zysk);
i) ustalić rodzaj kosztów i wydatków związanych z podjęciem działalności, z określeniem szczegółowych kwot, które zostaną sfinansowane ze środków PFRON;
j) sporządzić harmonogram wydatków w ramach wnioskowanych środków (w kwocie brutto).

2. Wnioskodawca składa w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP)………………….:
1) wypełniony i podpisany wniosek (Wn–O) wraz z
2) kopią dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność oraz
3) sporządzonym odrębnie harmonogramem wydatków.
3. PUP sprawdza wniosek pod względem rachunkowym i formalnym. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości we wniosku informuje wnioskodawcę o nieprawidłowościach i wzywa do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania; niezachowanie przez wnioskodawcę terminu, spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

4. PUP rozpatrując wniosek bierze pod uwagę: (1) przewidywane efekty ekonomiczne przedsięwzięcia, na które mają być przeznaczone środki; (2) popyt i podaż lokalnego rynku na planowaną działalność; (3) kalkulację wydatków na uruchomienie działalności w ramach wnioskowanych środków; (4) uprawnienia i kwalifikacje wnioskodawcy; (5) wysokość środków własnych wnioskodawcy oraz (6) wysokość posiadanych w dyspozycji środków PFRON przeznaczonych na ten cel w danym roku.
5. PUP, po przeprowadzeniu negocjacji warunków umowy, zawiera z wnioskodawcą umowę, w której m.in. wnioskodawca zobowiązuje się do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 24miesięcy oraz do zwrotu przyznanych środków w przypadku niespełnienia warunków umowy.
6. PUP przekaże środki PFRON w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy na rachunek bankowy wnioskodawcy — po zabezpieczeniu przez wnioskodawcę zwrotu przyznanych środków oraz przedstawieniu zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
___________________________________________
O planach zapominamy, działanie zostanie uwiecznione.
Avatar użytkownika
JanK
Ekspert
 
Posty: 636
Dołączył(a): 16 sie 2006, o 06:04
Lokalizacja: Gdynia

Postprzez Lukasz86 » 22 lut 2008, o 18:17

a jak to jest z PFRONEM bo znalazłem coś takiego ->>

http://www.praca.egospodarka.pl/23370,P ... ,47,1.html

:-)
" Tylko życie poświęcone innym , warte jest przeżycia ... " Albert Einstein
Avatar użytkownika
Lukasz86
Beniaminek
 
Posty: 42
Dołączył(a): 1 sie 2007, o 20:21
Lokalizacja: Łódź

Postprzez Montana » 22 lut 2008, o 21:20

Tak jak czytales w tym artykule. Zmienily sie przepisy na korzysc niepelnosprawnych. Sama sedze te watki bo mysle o otwarciu czegos swojego.
Co z tego, że Marfan brzmi dumnie jak kończy marnie
Montana
VIP
 
Posty: 1839
Dołączył(a): 15 lis 2006, o 14:22
Lokalizacja: z daleka

Postprzez resa » 22 lut 2008, o 22:12

Lukasz86 napisał(a):Jedynie co wiem to , że muszę mikec własne konto , zarejestrowaną działalność gospodarczą i NIP ... ale co dalej czy ktoś logicznie potrafi POMÓC w tej sprawie ?? Bardzo proszę o Pomoc i wytłumaczenie krok po kroku co mam ro

Wyjaśniam Lukasz86 - krok po kroku ... jak założyć własna firmę

Krok 1 - Rejestracja firmy w Urzędzie Miasta/Gminy

Musisz złożyć zgłoszenie o wpis do ewidencji działalności gospodarczej w Wydziale Działalności Gospodarczej w urzędzie miasta/gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Przy zgłoszeniu działalności gospodarczej należy przedstawić dokument tożsamości. Opłata za zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej wynosi 100 zł. Organ ewidencyjny wydaje zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w ciągu maksymalnie 14 dni od złożenia wniosku. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej, zgłoszenia do ewidencji dokonuje każdy ze wspólników z osobna - każdy też wnosi osobno opłatę. W tym przypadku "Przedsiębiorcą" jest każdy ze wspólników spółki cywilnej z osobna - a nie spółka jako taka. Niektóre rodzaje działalności gospodarczej wymagają uzyskania koncesji, zezwoleń, uprawnień lub wpisu do rejestru działalności regulowanej (np. lekarze, pielęgniarki, świadczący pomoc prawną).


Krok 2 - Numer REGON w Urzędzie Statystycznym

W ciągu 14 dni od uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej musisz wystąpić do właściwego ze względu na adres zamieszkania urzędu statystycznego o dokonanie wpisu do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej - nadanie numeru statystycznego REGON. Będzie on potrzebny w kontaktach z urzędem skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Podmioty mające numer REGON muszą w kontaktach urzędowych i związanych z obrotem gospodarczym posługiwać się zaświadczeniem o wpisie do rejestru podmiotów gospodarki narodowej oraz podawać numer identyfikacyjny REGON w swoich pieczęciach firmowych i drukach urzędowych.

Wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej wypełnia się na formularzu wniosku RG-1. We wniosku RG-1 należy wskazać podstawowy rodzaj planowanej działalności. Działalność ta musi być zgodna z deklaracją dokonaną przy wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - zaświadczeniem o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców. Do złożenia wniosku RG-1 potrzebne będą:
- kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (oryginał dokumentu do wglądu),
- dowód osobisty.

Zgłoszenia do Urzędu Statystycznego możesz dokonać również listem poleconym w ciągu 14 dni od wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Urząd Statystyczny odeśle zaświadczenie o nadanym numerze indentyfikacyjnym REGON tą samą drogą. W przypadku spółki cywilnej, REGON nadawany jest samej spółce, a nie każdemu ze wspólników z osobna.


Krok 3 - Firmowe konto bankowe oraz pieczątka

Przy zakładaniu działalności gospodarczej na własny rachunek musisz pamiętać o obowiązku posiadania firmowego rachunku bankowego, za pośrednictwem którego dokonywane będą płatności m.in. na rzecz Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Obowiązkowe jest nie tylko założenie konta firmowego, ale także powiadomienie odpowiednich organów o wszelkich zmianach dotyczących rachunku bankowego przedsiębiorstwa, najpóźniej w terminie 14 dni od daty ich powstania.
Większość banków wymaga dołączenia do wniosku o otwarcie rachunku różnych dokumentów, w tym:
- dowodu osobistego,
- kserokopii zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wraz z oryginałem do wglądu),
- kserokopii zaświadczenia o nadaniu numeru REGON i numeru NIP (wraz z oryginałami do wglądu).
Otwarcie rachunku bankowego następuje zazwyczaj w ciągu kilku dni po podpisaniu umowy z bankiem. Wybór banku przez przedsiębiorcę jest dowolny.

Pieczątka firmowa jest niezbędna m.in. przy zakładaniu rachunku bankowego lub wystawianiu dokumentów sprzedaży. Wyrabiając pieczątkę firmową, samodzielnie określa się dane, które się na niej znajdą. Standardowo powinna ona zawierać:
- oznaczenie firmy (imię i nazwisko osoby fizycznej oraz nazwę firmy),
- dane teleadresowe siedziby firmy,
- numer NIP,
- numer REGON.


Krok 4 - NIP i podatki w Urzędzie Skarbowym

W Urzędzie Skarbowym właściwym ze względu na: miejsce zamieszkania - dla osób fizycznych, adres siedziby - dla spółek cywilnych należy dokonać:
- rejestracji NIP,
- wyboru formy opodatkowania (uiszczania podatku dochodowego):
podatek dochodowy od osób fizycznych
podatek dochodowy od osób prawnych
rejestracji na potrzeby podatku VAT.

O tym, czy będziesz miał prawo wyboru formy opodatkowania, decyduje charakter działalności, jaką zamierzasz prowadzić. W celu dokonania wyboru formy opodatkowania należy wypełnić odpowiedni formularz/e podatkowe.

O formach opodatkowania poczytaj w temacie ==> Osoba niepełnosprawna a działalność gospodarcza


Krok 5 - Składki na ubezpieczenie społeczne w ZUS

Rozpoczynając działalność gospodarczą podlegasz obowiązkowym ubezpieczeniom:
- emerytalnemu,
- rentowemu,
- wypadkowemu,
- zdrowotnemu,
- dodatkowo opłacanie składki na Fundusz Pracy,
- dobrowolne ubezpieczenie - ubezpieczenie chorobowe.

Do ZUS musisz się zgłosić w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności. We właściwym (zgodnie z Twoim adresem zamieszkania) Inspektoracie ZUS musisz dokonać zgłoszenia ubezpieczenia społecznego. Jeśli będziesz zatrudniał pracowników, stajesz się pracodawcą i będzie ciążył na Tobie obowiązek zgłoszenia pracowników do ubezpieczenia w terminie 7 dni od daty zawarcia z pracownikiem umowy o pracę.

Formularze potrzebne do zgłoszenia firmy w ZUS:
- ZUS ZFA (zgłoszenie płatnika składek - osoby fizycznej) - zgłoszenie firmy,
- ZUS ZPA (zgłoszenie płatnika składek - spółki cywilnej),
- ZUS ZUA (zgłoszenie do ubezpieczenia osoby ubezpieczonej) - dotyczy sytuacji, w której poza prowadzeniem firmy nie będziesz uzyskiwał dochodów w inny sposób; dotyczy również wszystkich pracowników,
- ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego) - dotyczy sytuacji, gdy poza prowadzeniem firmy uzyskujesz dochody w inny sposób, np. wykonujesz pracę, za którą otrzymujesz płacę w wysokości minimalnego wynagrodzenia lub wyższą; można je uzyskać w oddziale ZUS.
Jeśli nie będziesz zatrudniał pracowników, wpłacasz składki na ubezpieczenia społeczne i składasz dokumenty rozliczeniowe do 10 dnia następnego miesiąca, po kolejnym miesiącu działalności. W przypadku zatrudniania pracowników rozliczasz się z ZUS do 15 dnia następnego miesiąca po miesiącu zatrudnienia.

Potrzebne dokumenty:
- dowód osobisty,
- zaświadczenie potwierdzające wpis do ewidencji (numer oraz organ prowadzący rejestr przedsiębiorców),
- numer NIP (kserokopię, oryginał dokumentu do wglądu),
- numer REGON (kserokopię, oryginał dokumentu do wglądu),
- numer rachunku bankowego firmy,
- w przypadku zatrudniania pracowników - dane osobowe pracowników, obejmujące numery PESEL i NIP.


Krok 6 - Zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Pracy

Jeśli zatrudnisz pracownika lub pracowników, w ciągu 30 dni od daty zatrudnienia musisz powiadomić na piśmie właściwego inspektora pracy Państwowej Inspekcji Pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności oraz liczbie pracowników. Powinieneś także złożyć pisemną informację o środkach i procedurach przyjętych dla spełnienia wymagań wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących danej dziedziny działalności.
Obowiązek, o którym mowa powyżej, ciąży na Tobie odpowiednio w razie zmiany miejsca, rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, zwłaszcza zmiany technologii lub profilu produkcji, jeśli zmiana technologii może powodować zwiększenie zagrożenia zdrowia pracowników. W ramach tych obowiązków jesteś odpowiedzialny za zorganizowanie odpowiednich (zgodnych z przepisami) warunków pracy na terenie:
- zakładu pracy,
- obiektów budowlanych,
- w pomieszczeniach (w tym: na podłogach, ścianach, stropach, oknach i innych częściach oszklonych, schodach).
Ten obowiązek rozciąga się także na:
- wyposażenie pomieszczeń i infrastrukturę towarzyszącą, czyli ogrzewanie, wentylację, oświetlenie, narzędzia i inne urządzenia techniczne,
- stanowisko pracy, maszyny,
- pomieszczenia i urządzenia socjalne oraz sanitarne.
Zatrudniając pracowników w ramach stosunku pracy, zobowiązany jesteś do opłacania składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz składek na Fundusz Pracy.


Krok 7 - SANEPID

W niektórych przypadkach konieczne jest uzyskanie zgody Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (SANEPIDU) na prowadzenie działalności w danym lokalu. Dotyczy to m.in. podjęcia działalności w zakresie prowadzenia:
- sklepu spożywczego,
- restauracji (wszelkich placówek gastronomicznych),
- gabinetu kosmetycznego itp.
W tych przypadkach "odbioru" lokalu siedziby/miejsca wykonywania danej działalności gospodarczej musi dokonać SANEPID. Procedura zgłoszenia obejmuje złożenie m.in.:
- stosownego wniosku,
- inwentaryzacji wraz z opisem technologicznym,
- planów architektonicznych pomieszczenia i jego danych (powierzchnię, wysokość, liczbę okien, dostęp do wody itp.).


Lukasz86 napisał(a):a jak to jest z PFRONEM bo znalazłem coś takiego


Wniosek o przyznanie środków PFRON na podjęcie działalności gospodarczej składasz w Urzędzie Pracy. Do wniosku należy dołączyć:
- kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
- dokumenty poświadczające uprawnienia i kwalifikacje zawodowe,
- zaświadczenie o pomocy publicznej otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok podatkowy oraz poprzedzające go dwa lata podatkowe oraz informację o innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów,
- oświadczenie o niepozostawaniu w zatrudnieniu,
- oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej, lub o wyrejestrowaniu poprzedniej działalności (zaświadczenie z UM z Wydziału Ewidencji Gospodarczej o dacie wyrejestrowania),
- biznesplan.

Jeśli skorzystasz z pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy, nie możesz ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON na kontynuowanie tej działalności. Chyba że pożyczka taka zostanie spłacona lub w całości umorzona.

Więcej w temacie ==> Pożyczki dla osób niepełnosprawnych na prowadzenie działalności gospodarczej

Życzę powodzenia :-)
..."Być może dla świata jesteś tylko człowiekiem, ale dla niektórych ludzi jesteś całym światem"...
Avatar użytkownika
resa
well-wisher
 
Posty: 2262
Dołączył(a): 11 sie 2006, o 18:57
Lokalizacja: Kraków

Postprzez marta--1985 » 23 lut 2008, o 14:39

hm ja tez zaczynam myslec o tym tzn...do lipca musze obronic magistra i go najpierw napisac;-) a mysle o tym by poprostu niemusiec byc podporządkowana, moj stan zdrowia moze niepozwalac na codzienne kilkugodzinne przebywanie w pracy z której niebede mogla sie urwac...niemoge ani zbyt dlugo siedziec ani zbyt długo stac, ani zbyt długo siedziec przy komputerze...myslalam o solarium ale z tego co zdazyłam sie zorientowac to dosc drogi interes...gównie dobre łózka...gdy przyjdzie czas trzeba bedzie sie rozejrzec za potrzebami rynku...myslicie ze franchising jest dobrym rozwiązaniem? czy duzo forsy trzeba oddawac firmie dającej ci markę?
Avatar użytkownika
marta--1985
Profesjonalista
 
Posty: 429
Dołączył(a): 16 lis 2006, o 00:30
Lokalizacja: kuj.-pom.

Postprzez Lukasz86 » 23 lut 2008, o 19:24

resa napisał(a): dokumenty poświadczające uprawnienia i kwalifikacje zawodowe,


hmm.... no zalozmy ze chce zalozyc salon masazu i mam dyplom to oto chodzi ??

zreszta to nie powinno nikogo obchodzic chyba bo moge zalozyc firme i byc np. tylko szefem a pracownika miec swojego ???
" Tylko życie poświęcone innym , warte jest przeżycia ... " Albert Einstein
Avatar użytkownika
Lukasz86
Beniaminek
 
Posty: 42
Dołączył(a): 1 sie 2007, o 20:21
Lokalizacja: Łódź

Postprzez resa » 23 lut 2008, o 22:50

Nie wiem, jaką firmę zakładasz. A jeśli będzie to np. firma budowlana ? Bynajmniej u nas jest tak, że zanim dadzą pożyczkę na otwarcie działalności, a nie ma się kwalifikacji, to Urząd Pracy w pierwszej kolejności kieruje na szkolenia, a potem jest ciąg dalszy. Najlepiej dopytaj dokładnie w UP. Otwierając własną działalność na założenie firmy możesz otrzymać również wsparcie finansowe z funduszu dla mikroprzedsiębiorstw (jeśli taki jest w waszym mieście). Jest to pożyczka zwrotna rozłożona na kilka lat. Dostajesz ją od ręki, ale potrzebni są żyranci.

Lukasz86 napisał(a): słyszałem że można dostać bezzwrotną dotacje z UP do 13 tys. jest to dla osób które nie ukończyły 25 roku życia . Ale nawet nie wiem czy to jest aktualne bo wszędzie są informacje o latach 2005-2007 żebyły takie przyznawane . Próboałem znaleść jakąs informacje w UP ale na nic to .... w UP CIszaaa

11 lutego 2008 Główny Urząd Statystyczny ogłosił komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2007 roku. Oznacza to, że od tej pory dotacja z Urzędu Pracy jaką możesz uzyskać na założenie własnej firmy będzie jeszcze większa. Maksymalna kwota dotacji z Urzędu Pracy jaką możesz w tej chwili uzyskać to 14 499,15 zł. Pozdrawiam :-)
..."Być może dla świata jesteś tylko człowiekiem, ale dla niektórych ludzi jesteś całym światem"...
Avatar użytkownika
resa
well-wisher
 
Posty: 2262
Dołączył(a): 11 sie 2006, o 18:57
Lokalizacja: Kraków

Postprzez resa » 29 lut 2008, o 11:33

Pomoc niepełnosprawnym - dofinansowania udziela starosta

Umowy z niepełnosprawnymi o dotacje np. do założenia własnej firmy powinny zawierać starostwa, a nie urzędy pracy.

Starosta otrzymuje środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pomoc tym osobom i to on jest odpowiedzialny za ich rozdysponowanie - wynika z wyjaśnień Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Dlatego osoby niepełnosprawne, które chcą ubiegać się o dofinansowanie z PFRON do założenia własnej firmy, a także przedsiębiorcy starający się o refundację wyposażenia miejsca pracy osoby niepełnosprawnej oraz 60 proc. ich wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne, muszą podpisać umowę o udzieleniu takiej pomocy właśnie ze starostą, a nie np. urzędem pracy

Zdaniem resortu, publiczne pośredniaki w praktyce realizują wymienione zadania, ale nie mogą podejmować decyzji o sposobie rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie lub o zawarciu umowy z wnioskodawcą. To wyłączne uprawnienie starosty. MPiPS podkreśla, że np. umowa o udzieleniu dofinansowania do założenia własnej firmy zawarta z osobą niepełnosprawną przez powiatowy urząd pracy mogłaby być uznana za nieważną.

Wnioski w sprawie refundacji części kosztów płacy nowo zatrudnionej osoby niepełnosprawnej oraz o dofinansowanie do założenia działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienia wkładu do spółdzielni socjalnej można składać od 7 listopada 2007 r.

autor - Łukasz Guza; źródło: Gazeta Prawna
..."Być może dla świata jesteś tylko człowiekiem, ale dla niektórych ludzi jesteś całym światem"...
Avatar użytkownika
resa
well-wisher
 
Posty: 2262
Dołączył(a): 11 sie 2006, o 18:57
Lokalizacja: Kraków

Następna strona

Powrót do Niepełnosprawność - ulgi, regulacje prawne itp

cron