www.marfanforum.pl Forum osób ze schorzeniem tkanki łącznej
Największa, po Stowarzyszeniu Marfan Polska, baza wiedzy na temat Zespołu Marfana,
wsparcie i pomoc przyjaciół. Nie wahaj się pytać!

Szukaj na Forum

Losartan

...czyli nasze życie z Marfanem

Postprzez Gosieńka » 1 lut 2015, o 13:50

Losartan zmniejsza szybkość poszerzania się aorty u dorosłych pacjentów z zespołem Marfana. Badanie COMPARE

Maarten Groenink M, den Hartog AW, Franken R et al. Losartan reduces aortic dilatation rate in adults with Marfan syndrome: a randomized controlled trial. European Heart Journal (2013) 34, 3491–3500, doi:10.1093/eurheartj/eht334|15.02.2014
Autor: Katarzyna Dudzińska


Pacjenci z zespołem Marfana (MFS) mają zwiększone ryzyko nagłej śmierci z powodu rozwarstwienia aorty, najczęściej poprzedzonego postępującym jej poszerzeniem. Oczekiwana długość życia chorych z MFS wzrosła dzięki profilaktycznej wymianie korzenia aorty oraz prawdopodobnie dzięki leczeniu beta-adrenolitykami. Zespół Marfana jest zwykle spowodowany mutacją w genie FBN1, co prowadzi do niedoboru lub nieprawidłowej budowy fibryliny–1. Prawdopodobnie wpływa to na integralność struktury macierzy zewnątrzkomórkowej i tym samym zwiększa uwalniania aktywnego transformującego czynnika wzrostu-beta (TGF-beta). Procesy te przyczyniają się do rozwoju degeneracji środkowej warstwy aorty, a następnie poszerzenia aorty i/lub jej rozwarstwienia. W badaniach przeprowadzonych na myszach zaobserwowano, iż losartan zmniejsza szybkość poszerzania się aorty, najprawdopodobniej dzięki zdolności do hamowania sygnalizacji TGF-beta. Losartan blokuje selektywnie receptor typu 1 dla angiotensyny-II (AT1) i osłabia działanie TGF-beta w aorcie. Ponadto hamuje związaną z TGF-beta aktywację kinaz regulowanych sygnałem zewnątrzkomórkowym.
Głównym celem badania COMPARE (COzaar in Marfan PAtients Reduces aortic Enlargement) było ustalenie, czy losartan zmniejsza szybkość poszerzania się aorty u dorosłych z MFS. Dodatkowym celem pracy było określenie, czy lek ten wpływa na objętość aorty i częstość występowania jej rozwarstwienia, planowych operacji aorty lub zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych.
Badanie COMPARE to randomizowane, wieloośrodkowe, otwarte badanie z zaślepieniem oceny punktów końcowych. Pacjentów z MFS zidentyfikowano za pomocą krajowej bazy danych osób dorosłych z wrodzonymi wadami serca (COCNOR). Do badania zakwalifikowano chorych w wieku ≥18 lat, u których rozpoznano MFS wg kryteriów Ghent z 1996 r. Z badania wykluczono pacjentów: (1) z wywiadem obrzęku naczynioruchowego lub innej reakcji niepożądanej po inhibitorach konwertazy angiotensyny (ACEI) i/lub antagonistach receptora angiotensyny II (ARB), (2) przyjmujących już ACEI lub ARB, (3) z dysfunkcją nerek, (4) z występowaniem reakcji uczuleniowych na dożylne środki kontrastowe w przeszłości, (5) ze średnicą korzenia aorty >50 mm, (6) z rozwarstwieniem aorty w wywiadzie, (7) mających >1 protezę naczyniową, (8) z zaplanowaną operacją aorty w ciągu 6 miesięcy od włączenia lub (9) planujących ciążę w ciągu następnych 3 lat. Po włączeniu do badania kontynuowano leczenie wszystkimi wcześniej przyjmowanymi lekami, w tym beta-adrenolitykami i blokerami kanału wapniowego.
Pacjenci zostali losowo przydzieleni (w stosunku 1:1) do grupy otrzymującej codziennie losartan (grupa losartanu) lub grupy bez dodatkowego leczenia (grupa kontrolna). Pacjenci w grupie losartanu rozpoczynali terapię od dawki 50 mg/dobę, dawkę podwajano po 14 dniach. Przy występowaniu działań niepożądanych, takich jak zawroty głowy, omdlenia, obrzęk naczynioruchowy lub zaburzenia czynności nerek - dawkę losartanu redukowano lub przerywano leczenie.
Na początku badania i po 3 latach obserwacji analizowano historię choroby pacjentów i wykonywano obrazowanie metodą rezonansu magnetycznym (MRI) całej aorty, przy przeciwwskazaniach do MRI wykonywano tomografię komputerową (CT). Corocznie u chorych wykonywano przezklatkowe badanie echokardiograficzne (TTE) i zbierano wywiad odnośnie działań niepożądanych, zmian w stosowanym leczeniu i zdarzeń klinicznych. Głównym punktem końcowym badania było poszerzenie aorty na sześciu zdefiniowanych wcześniej poziomach: opuszka aorty, aorta piersiowa wstępująca, aorta zstępująca na wysokości rozwidlenia pnia płucnego, łuk aorty, aorta piersiowa zstępująca na poziomie przepony i aorta brzuszna proksymalnie od jej rozwidlenia. Dodatkowo dokonywano pomiarów uwidocznionych w badaniu tętniaków. Wtórne punkty końcowe stanowiły: (1) stopień całkowitego poszerzenia aorty (mierzony od pierścienia aorty do rozwidlenia) oraz (2) częstość występowania złożonego punktu końcowego: zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych / rozwarstwienia aorty / profilaktycznej operacji aorty. Decyzję o przeprowadzeniu profilaktycznej operacji aorty pozostawiano uznaniu kardiologów opiekujących się chorymi. Wymianę opuszki aorty przeprowadzano metodą Bentalla lub Davida. Przy obecności wskazań u chorych rozpoczynano leczenie przeciwkrzepliwe.
Od stycznia 2008 do grudnia 2009 r. do badania włączono 233 pacjentów (38±13 lat, 47% kobiet); 116 losowo przydzielono do grupy losartanu, 117 do grupy kontrolnej. Okres obserwacji wyniósł 3,1±0,4 roku. U 63 (54%) pacjentów osiągnięto dawkę losartanu wynoszącą 100 mg/dobę, u 34 (29%) 50 mg/dobę, u 2 (2%) dawkę zmniejszono do 25 mg/dobę, a u 17 (15%) pacjentów leczenie przerwano ze względu na działania niepożądane, w tym: zawroty głowy spowodowane niskim ciśnieniem krwi (n=14), zaburzenia czynności nerek (n=1), skrajne zmęczenie (n=1), lub obrzęk naczynioruchowy (n=1). Dawkowanie pozostałych leków sercowo-naczyniowych nie uległo zmianie w okresie obserwacji.
Ocena szybkości poszerzania się opuszki aorty mogła zostać przeprowadzona u 145 pacjentów z nieoperowaną opuszką aorty w czasie zakończenia badania. Wyjściowa charakterystyka pacjentów zoperowaną opuszką i z nieoperowaną opuszką była porównywalna, z wyjątkiem wymiarów dalszych odcinków aorty (objętość aorty: 222±56 ml vs. 271±70 ml, p=0,001). Wśród pacjentów z nieoperowaną opuszką przydzielonych do grupy losartanu lub kontrolnej nie było istotnych statystycznie różnic (średnica korzenia aorty: 43,8±5,0 vs. 43,2±4,4 mm, p=0,436). Szybkość poszerzania się korzenia aorty była znacznie niższa w grupie losartanu w porównaniu z grupą kontrolną (0,77±1,36 vs. 1,35±1,55 mm/3 lata, odpowiednio, p=0,014). Szybkość poszerzania się korzenia aorty u pacjentów przyjmujących wyłącznie losartan wynosiła 0,91±1,25 mm/3 lata (n=17), a u pacjentów nieprzyjmujących żadnych leków wpływających na układ sercowo-naczyniowy 1,34±1,12 mm/3 lata (n=21, p=0,268). Przyjmowanie losartanu wiązało się istotnie ze zmniejszoną szybkością poszerzania się opuszki aorty mierzoną za pomocą TTE w analizie intention-to-treat (1,34±1,51 vs. 1,93±1,39 mm/3 lata, odpowiednio, p=0,021).
Jak oczekiwano, losartan istotnie redukował średnie ciśnienie tętnicze – o 6±11 mmHg w stosunku do wartości wyjściowych (p=0,001), a zmiany ciśnienia w grupie losartanu różniły się znacząco od zmian ciśnienia w grupie kontrolnej po 3 latach (3±9 mmHg, p=0,032). Nie stwierdzono korelacji między średnim ciśnieniem tętniczym i ciśnieniem skurczowym, a wymiarem korzenia aorty (p=0,855 i p=0,819, odpowiednio) oraz szybkością jego poszerzania się (p=0,716 i p=0,967, odpowiednio). Co więcej, analiza regresji wykazała, że zmiany średniego ciśnienia tętniczego i zmiany ciśnienia skurczowego nie korelowały z szybkością poszerzania się korzenia aorty u pacjentów z grupy losartanu oraz kontrolnej (odpowiednio: r=0,058, p=0,630 i r=0,001, p=0,993). Procent pacjentów ze stabilnym korzeniem aorty (zdefiniowanym jako szybkość poszerzania się aorty ≤0 mm/3 lata) wyniósł 50% w grupie otrzymującej losartan i 31% w grupie kontrolnej (p=0,022) - z number-need-to-treat (NNT) - 5,3 pacjentów. Szybkość poszerzania się aorty poza jej korzeniem, oceniona u 218 pacjentów, nie była istotnie zredukowana w grupie losartanu.
Wzrost objętości aorty oceniono u 168 pacjentów z MFS z natywnym korzeniem aorty lub z korzeniem aorty wymienionym przed włączeniem do badania. W analizie intention-to-treat całkowity wzrost objętości aorty był podobny w obu grupach.
Łącznie 19 pacjentów poddano profilaktycznej operacji aorty z powodu postępującego jej poszerzenia. Nie stwierdzono różnic w odrębnych punktach końcowych oraz złożonym punkcie końcowym pomiędzy analizowanymi grupami (profilaktyczna operacja korzenia aorty: 10 vs. 8, chirurgiczna interwencja na dalszych odcinkach aorty: 0 vs. 1, rozwarstwienie aorty typu B: 0 vs. 2, odpowiednio dla grupy losartanu i kontrolnej). W trakcie badania nie odnotowano zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych.
63 pacjentów przeszło operację wymiany korzenia aorty przed włączeniem do badania (27 w grupie losartanu). W charakterystyce wyjściowej chorzy po tej interwencji chirurgicznej prezentowali większe wymiary aorty w dalszych jej odcinkach w porównaniu z całą analizowaną grupą. Ponadto pacjenci po operacji przydzieleni do grupy losartanu mieli wyjściowo mniejsze wymiary łuku aorty i aorty piersiowej zstępującej na poziomie przepony w porównaniu do grupy kontrolnej (odpowiednio: 24±3 vs. 26±4 mm, p=0,029 i 21±2 vs. 23±4 mm, p=0,009).
Pacjenci z wcześniejszą wymianą korzenia aorty wykazywali większą szybkość poszerzania się dalszych jej odcinków w porównaniu z chorymi bez operacji. Wśród chorych po tym zabiegu szybkość poszerzania się łuku aorty była istotnie mniejsza w grupie otrzymującej losartan niż w grupie kontrolnej (0,50±1,26 vs. 1,01±1,31mm/3 lata, odpowiednio, p=0,033). Szybkość poszerzenie się aorty zstępującej na poziomie tętnicy płucnej i przepony była porównywalna w obu grupach, nie stwierdzono także istotnej różnicy we wzroście objętości aorty. Jednakże operowani pacjenci z grupy kontrolnej wykazywali znamiennie większy wzrost objętości aorty w okresie obserwacji w porównaniu z pacjentami nieoperowanymi (20±18 vs.. 8±13 ml/3 lata, odpowiednio, p=0,004). W grupie losartanu nie stwierdzono takiej rozbieżności między chorymi operowanymi i niepoddawanymi zabiegowi (15±10 vs. 11±15 ml/3 lata, odpowiednio, p=0,488).
Podsumowując, leczenie losartanem zmniejsza szybkość poszerzania się korzenia aorty u dorosłych z MFS. Po profilaktycznej wymianie korzenia aorty, leczenie losartanem redukuje także szybkość poszerzania się łuku aorty.

Komentarz prof. Tomasza Pasierskiego. [u][size=200]Lekarze leczący od lat chorych z zespołem Marfana losartanem wreszcie doczekali się rzetelnego badania klinicznego, potwierdzającego skuteczność takiego leczenia. Wydaje się, że jest to swoisty niezależny od działania hipotensyjnego efekt losartanu.

Źródło: ptkardio http://www.ptkardio.pl/Losartan_zmniejsza_szybkosc_poszerzania_sie_aorty_u_doroslych_pacjentow_z_zespolem_Marfana_Badanie_COMPARE-2106


Wygląda na to, że w końcu doczekamy się stosowania losartanu w Polsce w zespole marfana. Badania ewidentnie pokazują jego skuteczność a trochę tych badań już przeprowadzono. Sama zamierzam porozmawiać w Aninie na ten temat choć ja jako niskociśnieniowiec pewnie nie za bardzo się kwalifikuję do tego leku. Ale badania jasno też mówią że po profilaktycznych operacjach następują poszerzenia np. łuku aorty, a losartan temu zapobiega bądź skutecznie opóźnia ten proces.
Carpe diem!
Avatar użytkownika
Gosieńka
VIP
 
Posty: 2225
Dołączył(a): 24 lip 2006, o 19:04
Lokalizacja: Warszawa

Postprzez KasiaG1977 » 12 lut 2015, o 22:05

Chciałam żeby lekarze wprowadzili ten lek Kacperkowi... ale niestety odmówili :( Pewnie będę dalej naciskała... Gosiu, czy wiesz może jakie stanowisko ma do tego leku Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne?
KasiaG1977
Beniaminek
 
Posty: 25
Dołączył(a): 27 maja 2013, o 16:11
Lokalizacja: łódzkie

Postprzez Montana » 13 lut 2015, o 14:53

Z tego co czytałam Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne już dawno zalecało stosowanie Losartanu, tylko u nas ciągle ten lek jest w fazie "testowej" przez lekarzy.
Co z tego, że Marfan brzmi dumnie jak kończy marnie
Montana
VIP
 
Posty: 1839
Dołączył(a): 15 lis 2006, o 14:22
Lokalizacja: z daleka

Postprzez Gosieńka » 13 lut 2015, o 19:43

Kasi wydrukuj może kilka artykułów na ten temat i zanieś lekarzom. Wiem, że w Ośrodku Badań Przesiewowych w Aninie już jest stosowany.
Carpe diem!
Avatar użytkownika
Gosieńka
VIP
 
Posty: 2225
Dołączył(a): 24 lip 2006, o 19:04
Lokalizacja: Warszawa

Postprzez KasiaG1977 » 13 lut 2015, o 22:58

Dzięki Dziewczyny :-)
Własnie rozmawiałam z kardiolog która twierdzi że ATK nie poleca Losartanu. Chyba muszę poszukać w necie stanowiska ATK - Losartan i przefaksować kobiecie :roll:
KasiaG1977
Beniaminek
 
Posty: 25
Dołączył(a): 27 maja 2013, o 16:11
Lokalizacja: łódzkie

Postprzez szczypior » 14 lut 2015, o 16:17

moze przygotujmy jakas wersje dla wszystkich naszych lekarzy, bo o sam losartan czesto trzeba sie prosic, a zeby dostac go w amerykanskiej dawce, to juz nie wspomne...
Yes we can!
szczypior
Ekspert
 
Posty: 665
Dołączył(a): 3 wrz 2010, o 16:49
Lokalizacja: Rzeczpospolita Kampinoska

Postprzez dana_meadbh » 14 lut 2015, o 19:20

Był kiedyś pomysł, żeby stworzyć broszurę dla lekarzy, rodziców i pacjentów o Marfanie. Może warto wrócić do tego pomysłu?
Avatar użytkownika
dana_meadbh
Hero
 
Posty: 964
Dołączył(a): 17 gru 2006, o 15:08
Lokalizacja: Warszawa

Postprzez asocko » 14 lut 2015, o 22:54

Tak! A co byśmy chcieli zawrzeć w takiej ulotce?
Twoje życie jest takie, jakie są Twoje myśli.
Avatar użytkownika
asocko
VIP
 
Posty: 1616
Dołączył(a): 17 sty 2008, o 12:45
Lokalizacja: Warszawa

Postprzez Beti3 » 9 kwi 2015, o 08:33

Witajcie,jestem tu pierwszy raz.
Chciala bym podzielic sie opinia o Losartanie.Jestem marfanka pod scisla kontrola lekarska w szpitalu Charite w Berlinie.
Tam wlasnie przepisuja Losartan dla osob z Zespolem Marfana.Przestrzegane wizyty,badania i co roczna tomografia wszystkich tetnic, nie tylko aorty sercowej jest dobra profilaktyka.Jednak w moim przypadku i tak nie pozwolilo to wszystko na terminowa operacje tetniaka..mialam 4,6cm..w marcu mialam byc operowana a w styczniu tego roku pod czas gdy kierowalam autem pekla mi aorta serca,akurat przejezdzalam obok stacji benzynowej zatrzymalam sie by kupic aspiryne i natychmiast popic w pierwszym momecie pomyslalam ze to atak korzonkow i posklejane nerwy przy kregoslupie,bol przeszywal cale plecy byl straszny nie do opisania, z ledwoscia dojechalam do domu i sie polozylam po ok pol godzinie poczulam bol zuchwy wtedy juz wiedzialam ze cos sie dzieje z aorta natychmiast zawieziono mnie do szpitala prosto na sale operacyjna mam teraz mechaniczna zastawke i proteze aorty.
Mnie Losartan niestety nie wiele pomogl .Moj Syn 18l. ma rowniez Zp. Marfana i kardiolog szpitalny w Polsce podczas badania profilaktycznego zalecila zdecydowanie Beta-blocker proszac o odstawienie Losartanu poniewaz lepiej obniza cisnienie co przy tej chorobie co jest niesamowicie wazne,zrodla naukowe donosza ze osoby z Zespolem Marfana powinny miec uregolowane cisnienie nie przekraczajace 110/70 by uniknac rozwarstwienia tetnic,wiec nawet to normalne cisnienie przy naszych schorzeniach jest za duze...
Beti3
Nowicjusz
 
Posty: 18
Dołączył(a): 10 mar 2015, o 13:48
Lokalizacja: Szczecin

Postprzez szczypior » 9 kwi 2015, o 20:52

w rozsadych dawkach branie betablokeru i losartanu sie nie wykluczaja.
Chociaz co do samego losartanu, to spotkalem sie z opinia, ze najlepsze ofekty daje podawany od wieku praktycznie niemowlecego.
Yes we can!
szczypior
Ekspert
 
Posty: 665
Dołączył(a): 3 wrz 2010, o 16:49
Lokalizacja: Rzeczpospolita Kampinoska

Postprzez Beti3 » 13 kwi 2015, o 07:32

To ciekawe....podpytam jeszcze lekarki ale wiem ze losartan rowniez obniza cisnienie, ale jesli mozna brac z betablokerem to czemu by nie... moze warto brac .
Beti3
Nowicjusz
 
Posty: 18
Dołączył(a): 10 mar 2015, o 13:48
Lokalizacja: Szczecin

Postprzez szczypior » 13 kwi 2015, o 17:12

obniza, ale ja bez lekow mialem bardzo duze nadcisnienie, wiec nawet mi to odpowiada, ze oba leki reguluja cisnienie :)
Yes we can!
szczypior
Ekspert
 
Posty: 665
Dołączył(a): 3 wrz 2010, o 16:49
Lokalizacja: Rzeczpospolita Kampinoska

Postprzez Beti3 » 14 kwi 2015, o 13:04

Mam do Ciebie pytanko,pisales ze masz zrobione tetnice brzuszne,mi niestety przy peknieciu aorty wstepujacej rozwarstwila sie brzuszna i nerkowa,nastraszono mnie dzisiaj w szpitalu ze istnieje duze prawdopodobienstwo uszkodzenia i utraty nerki przy zabiegu brzusznej aorty,mam obawy teraz nie wiem co myslec i co robic.
Powiedz mi bardzo prosze co sadzisz o tym?Przeszedles juz taka operacje.Beti
Beti3
Nowicjusz
 
Posty: 18
Dołączył(a): 10 mar 2015, o 13:48
Lokalizacja: Szczecin

Postprzez szczypior » 15 kwi 2015, o 18:41

Beti3 do kogo piszesz?
Yes we can!
szczypior
Ekspert
 
Posty: 665
Dołączył(a): 3 wrz 2010, o 16:49
Lokalizacja: Rzeczpospolita Kampinoska

Postprzez Montana » 16 kwi 2015, o 13:11

Beti ja jestem po wszepieniu całej protezy aortalnej az do tetnic udowych. Moj tetniak brzuszny powodował to, ze prawie straciłam nerkę. Ale to tylko dlatego, ze przez skrzepliny itp. nerka byla bardzo niedokrwiona praktycznie wysiadała. Po wszczepieniu protezy nerkę uratowano. Na forum jest kilka ososb po podobnych zabiegach, żadna z nich nie stracila swoich nerek a myślę, że wręcz ich nerki na tym zyskały.
Co z tego, że Marfan brzmi dumnie jak kończy marnie
Montana
VIP
 
Posty: 1839
Dołączył(a): 15 lis 2006, o 14:22
Lokalizacja: z daleka

Poprzednia stronaNastępna strona

Powrót do Marfan i my

cron
  • Nowe posty
  • Wątki bez odpowiedzi
  • Kto przegląda forum
  • Forum przegląda 1 użytkownik
    0  zidentyfikowanych, 0 ukrytych i 1 gość (dane z ostatnich 5 minut)
  • Najwięcej użytkowników online - 118
    było 29 wrz 2017, o 16:14
  • Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość