www.marfanforum.pl Forum osób ze schorzeniem tkanki łącznej
Największa, po Stowarzyszeniu Marfan Polska, baza wiedzy na temat Zespołu Marfana,
wsparcie i pomoc przyjaciół. Nie wahaj się pytać!

Szukaj na Forum

Losartan

...czyli nasze życie z Marfanem

Postprzez Gosieńka » 25 sty 2013, o 12:10

Badania eksperymentalne wykazują korzystny wpływ losartanu i doksycykliny na poszerzanie aorty piersiowej w zespole Marfana

Clarice Yang HH, Jong Moo Kim, Chum Elliott et al. Effectiveness of combination of losartan potassium and doxycycline versus single-drug treatments in the secondary prevention of thoracic aortic aneurysm in Marfan syndrome. J Thorac Cardiovasc Surg, |12.05.2011
Autor: Marcin Konopka


Zespół Marfana to uwarunkowane genetycznie schorzenie dziedziczące się w sposób autosomalny dominujący, w którym mutacja dotyczy genu kodującego fibrylinę-1. Fibrylina-1 jest glikoproteinową składową mikrofibryli macierzy zewnątrzkomórkowej, które uczestniczą we właściwym formowaniu i dojrzewaniu włókien elastynowych. W ścianie naczyń osób z zespołem Marfana stwierdza się mikrorozwarstwienia, zmiany degeneracyjne oraz włóknienie zlokalizowane w błonie środkowej tętnic. W konsekwencji prowadzi to do tworzenia się tętniaków aorty piersiowej (TAA), rozwarstwień i pęknięć naczynia, które odpowiadają za ponad 90% zgonów. Głównym celem leczenia TAA w zespole Marfana jest zmniejszenie tempa poszerzania światła aorty i przeciwdziałanie wspomnianym pęknięciom i rozwarstwieniom. W ramach działań profilaktycznych można stosować leki beta-adrenolityczne, które poprawiają elastyczność ściany i spowalniają poszerzanie się światła naczynia. Nie udowodniono jednak ich korzystnego wpływu na zmniejszenie częstości występowania głównych punktów końcowych, takich jak zgon, rozwarstwienie, leczenie chirurgiczne, niedomykalność zastawki aortalnej.
Wiadomo, że pewną rolę w progresji TAA u chorych z zespołem Marfana odgrywa nadmierna aktywność metaloproteinaz (MMPs) macierzy zewnątrzkomórkowej — MMP-2 i MMP-9, które odpowiadają za postępującą degenerację włókien elastynowych i wynikające stąd powikłania. Doksycyklina, poprzez swoje działanie hamujące MMP-2 i MMP-9, może wpływać na spowolnienie progresji tętniaka. Wydaje się, że działanie to może być silniejsze niż to osiągane za pomocą beta-adrenolityków. Słuszność prezentowanej tezy wstępnie udowodniono w badaniach przeprowadzonych na mysim modelu zespołu Marfana.

Najnowsze prace pokazały również, że zaburzenia przekazywania sygnału na osi TGF-β/Smad2 może prowadzić do nasilonej manifestacji klinicznej objawów zespołu Marfana. TGF-β to wielofunkcyjny czynnik oddziałujący na białka biorące udział w regulacji cyklu komórkowego, a tym samym odpowiedzialnych na wzrost i różnicowanie komórek. W przekazywaniu sygnału za pośrednictwem TGF-β uczestniczą białka Smad.
Na zwierzęcych modelach zespołu Marfana wykazano, że stosowanie antagonistów TGF-β (przeciwciała anty TGF-β lub losartan) zapobiega degeneracji włókien elastynowych w aorcie, zmniejsza ryzyko poszerzenia światła naczynia, poprawia funkcję płuc, chroni przed wypadaniem płatka zastawki mitralnej oraz wadami kostno-szkieletowymi. Stosowanie losartanu u chorych z TAA i zespołem Marfana może przynieść duże korzyści dla tej grupy pacjentów. Obecnie trwa wieloośrodkowe, randomizowane badanie porównujące skuteczność losartanu i atenololu u chorych z zespołem Marfana.

Wydaje się, że połączenie obu strategii leczniczych mających na celu równoczesną inhibicję TGF-β i zmniejszenie aktywności MMPs będzie skutkowało większymi korzyściami niż zastosowanie którejś z interwencji osobno. Celem omawianej pracy było zbadanie potencjalnie synergistycznego wpływu losartanu i doksycykliny w ramach prewencji wtórnej TAA u chorych z zespołem Marfana.

W badaniu użyto mysiego szczepu będącego modelem zespołu Marfana (szczep Marfana) oraz szczepu gryzoni, który stanowił grupę kontrolną. Myszy ze szczepu Marfana podzielono na 4 grupy po 15 osobników i w 4. miesiącu życia (rozwój tętniaka aorty był już ustabilizowany) w wodzie do picia rozpoczęto podawanie doksycykliny (0,24 g/l) lub losartanu (0,6 g/l) lub doksycykliny i losartanu w skojarzeniu (odpowiednio 0,12 i 0,3 g/l) lub nie stosowano żadnego leczenia (grupa nieleczona). W 6. lub 9. miesiącu życia myszy były uśmiercane i poddawane dalszym badaniom.
W grupie nieleczonej w porównaniu z grupą kontrolną w 6. i 9. miesiącu stwierdzano 40-procentowe poszerzenie aorty wstępującej.
W grupie leczonej losartanem światło aorty wstępującej w 6. miesiącu było o 25% szersze niż w szczepie kontrolnym, ale już bez różnicy w obu grupach w 9. miesiącu. Leczenie doksycykliną spowodowało istotne spowolnienie poszerzania aorty w 6. miesiącu, przy braku różnicy między badanymi grupami w 9. miesiącu. Podawanie losartanu łącznie z doksycykliną chroniło przed poszerzaniem aorty przez cały okres obserwacji. W szczepie Marfana stwierdzano również poszerzenie aorty zstępującej, któremu zapobiegało stosowanie leków zarówno w monoterapii, jak i w leczeniu skojarzonym.

W porównaniu z grupą kontrolną w szczepie Marfana włókna elastynowe budujące ścianę aorty były pofragmentowane, cienkie i charakteryzowały się chaotycznym ułożeniem. Podawanie losartanu lub doksycykliny poprawiało architekturę przestrzenną, chociaż fragmentacja włókien elastynowych w obrębie błony środkowej była ciągle obserwowana. W grupie losartanu stwierdzano również obszary lokalnego ścieńczenia, a nawet miejscowe ścieńczenie ściany aorty. Stosowanie obu leków w skojarzeniu istotnie poprawiło strukturę włókien elastynowych i przywróciło im charakterystyczny falisty przebieg, co spowodowało, że próbki były nie do odróżnienia od próbek uzyskanych od szczepu kontrolnego.
W celu zbadania stabilności strukturalnej autorzy mierzyli siły rozrywające. W 6. miesiącu podatność na siły rozrywające była o 33% niższa w grupie nieleczonej w porównaniu ze szczepem kontrolnym. Podawanie losartanu, dokscylykliny i kombinacji leków skutecznie poprawiało właściwości mechaniczne aorty. W 9. miesiącu w szczepie kontrolnym i w grupie nieleczonej lub leczonej losartanem odnotowano podobną reakcję na siły rozrywające. Natomiast w grupie leczonej doksycykliną i poddanej terapii skojarzonej wytrzymałość poprawiła się o 20%.

W pracy także oceniano ekspresję MMPs, TGF-β i TGF-β/fosorylowane białko Smad. Na podstawie danych z literatury wiadomo, że nadmierna ekspresja TGF-β oraz zwiększona aktywność MMPs i TIMPs (tkankowe inhibitory metaloproteinaz) wiążą się ze zwiększoną apoptozą, nieprawidłowym dojrzewaniem komórek progenitorowych i zaburzoną migracją kierunkową, co prowadzi do tętniakowatego poszerzania aorty. Stwierdzono, że podawanie doksycykliny wiąże się z niższą aktywnością MMP-2 i MMP-9 w 6. miesiącu, ale już nie wpływa na ich aktywność w 9. miesiącu. Losartan obniża aktywność MMP-2 i MMP-9 tylko w 9. miesiącu, ale w połączeniu z doksycykliną zarówno w 6., jak i w 9. miesiącu. Oceniano również wpływ poszczególnych schematów leczenia na stosunek MMP/TIMP. Podawanie losartanu w monoterapii i w skojarzeniu z doksycykliną korzystnie wpływało na stosunek MMP-9/TIMP-1 w 9. miesiącu. W porównaniu ze szczepem kontrolnym w 6. miesiącu odnotowano istotną (wynoszącą 25–40%) redukcję współczynnika MMP-2/ TIMP-2, którą powodowała doksycyklina, losartan i kombinacja obu leków. W 9. miesiącu leczenia losartanem zarejestrowano zmniejszenie stosunku MMP-2/TIMP-2, a dołączenie doksycykliny powodowało dalszą redukcję współczynnika, która wyniosła 70% w porównaniu z grupą kontrolną. Ekspresja TGF-β/fosforylowanego Smad 2 szła w parze z aktywnością MMP-2 i MMP-9. Doksycyklina hamowała podwyższoną ekspresję TGF-β/Smad2 w 6. miesiącu, ale nie w 9. Miesiącu, kiedy była ona podwyższona.
Losartan stosowany samodzielnie i w skojarzeniu z doksycykliną powodował normalizację ekspresji TGF-β/Smad2 do poziomu kontrolnego zarówno w 6., jak i w 9. miesiącu.
W kolejnym etapie pracy oceniano naczyniokurczliwość i zależną od endotelium zdolność relaksacji naczynia. U myszy, u których stosowano losartan, doksycyklinę i obydwa leki w skojarzeniu, w 6. i 9. miesiącu kurczliwość aorty wywołana za pomocą chlorku potasu uległa normalizacji i była podobna jak w grupie kontrolnej. Indukowany fenylefryną skurcz był nieprawidłowy w nieleczonej grupie Marfana, ale poprawiał się w 9. miesiącu w grupie leczonej losartanem w monoterapii i w skojarzeniu z doksycykliną. Zależna od endotelium relaksacja wywołana acetylocholiną istotnie poprawiała się w 6. miesiącu u myszy leczonych doksycykliną, ale była gorsza niż w grupie kontrolnej. Losartan wykazywał podobny wpływ na zdolności relaksacyjne naczynia jak doksycyklina, ale wyniki nie osiągnęły istotności statystycznej.


Mimo postępu w opiece nad osobami z zespołem Marfana choroba charakteryzuje się wysoką śmiertelnością. Dotychczas stosowane preparaty farmakologiczne, takie jak beta-adrenoltyki i antagoniści wapnia działają w sposób objawowy poprzez zmniejszanie naprężenia hemodynamicznego aorty, co wcale nie przekłada się na mniejsze ryzyko powikłań klinicznych choroby. Najnowsze badania pokazały, że niedobór fibryliny-1 (włókien łączących mikrofibryle) skutkuje nadmierną aktywnością TGF-β, którą to zależność również zaobserwowano u chorych z zespołem Marfana. Jak udowodniono już wcześniej na mysim modelu zespołu Marfana, hamowanie aktywności TGF-β za pomocą losartanu, zapobiega poszerzaniu światła aorty, prolapsowi mitralnemu, chorobom płuc i dysfunkcji mięśni szkieletowych. W innej pracy wykazano korzystny wpływ doksycykliny (poprzez hamowanie metaloproteinaz — MMP-2, MMP-9) w zapobieganiu TAA, utrzymywaniu integralności włókien elastynowych oraz normalizacji funkcji wazomotorycznych i właściwości mechanicznych ściany aorty.
Autorzy pracy założyli, że skojarzenie obu leków będzie miało przełomowy wpływ na istotę patogenezy u chorych z zespołem Marfana. Omawiane badanie potwierdziło wcześniejsze obserwacje i jako pierwsze udowodniło korzystne efekty skojarzonego stosowania losartanu i doksycykliny w ramach prewencji wtórnej TAA na zwierzęcym modelu zespołu Marfana. Ponadto wniosło 3 nowe informacje: 1) Stwierdzono, że losartan i doksycyklina stosowane oddzielnie nie są w stanie odbudować integralności naczynia i poprawić funkcji komórek, co sugeruje konieczność synchronizacji podawania obu leków; 2) Losartan skutecznie poprawia funkcje kurczliwe, a doksycyklina zależną od śródbłonka zdolność relaksacji aorty; 3) Skojarzenie obu leków przynosi znacznie więcej korzyści niż stosowanie ich w monoterapii w odniesieniu do poprawy architektury włókien elastynowych, normalizacji funkcji wazomotorycznych, hamowaniu aktywności MMP-2, MMP-9, TGF-β oraz redukcji wielkości tętniaka w trakcie całego życia.

Zaprezentowane badanie stanowi przesłankę dla ustalenia optymalnego leczenia chorych z zespołem Marfana, co prawdopodobnie przełoży się na zmniejszenie ryzyka tworzenia tętniaków, rozwarstwienia i pęknięcia aorty, a w rezultacie zredukuje wciąż wysoką śmiertelność w tym zespole chorobowym.

Źródło: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
Carpe diem!
Avatar użytkownika
Gosieńka
VIP
 
Posty: 2225
Dołączył(a): 24 lip 2006, o 19:04
Lokalizacja: Warszawa

Postprzez Jolka » 25 sty 2013, o 14:56

Ktoś z was stosował taką kuracje jak w przytoczonym artykule?
Jolka
Jolka
Sympatyk
 
Posty: 57
Dołączył(a): 7 lis 2012, o 22:50
Lokalizacja: Wrocław

Postprzez Gosieńka » 25 sty 2013, o 15:30

Ktoś z was stosował taką kuracje jak w przytoczonym artykule?
W połączeniu z antybiotykiem chyba nikt. U nas kilka osób bierze Losartan w połączeniu z betablokerami. Wiem, że w USA też taką kombinację stosują. Zresztą tam cały czas trwają testy kliniczne i z tego co zdążyłam poczytać - działa różnie. Niektórym stopuje aortę, na cięższe przypadki już niekoniecznie działa tak dobrze, aczkolwiek spowalnia trochę wzrost aorty. Cały myk polega na ustaleniu odpowiedniej dawki tego leku bo samo branie losartanu niewiele może pomóc. Również dawka musi być odpowiednio duża. Dlatego ktoś musi się tym konkretnie zająć, monitorować przez jakiś czas przyjmowanie losartanu i dawkować odpowiednio do wyników badań. Ja w Warszawie w instytucie kardiologii w Aninie nie spotkałam się ani razu z jakąkolwiek informacją od kardiologów apropo tego leku.

Znalazłam jeszcze jedne badania dotyczące losartanu z USA ale nie podejmuje się ich tłumaczenia, za dużo tam terminologii medycznej.
LINK DO WYNIKÓW BADAŃ - Mayo Clinic - Losartan
Carpe diem!
Avatar użytkownika
Gosieńka
VIP
 
Posty: 2225
Dołączył(a): 24 lip 2006, o 19:04
Lokalizacja: Warszawa

Postprzez szczypior » 25 sty 2013, o 15:46

Betabloker i losartan to powoli staje sie klasyka w leczeniu ZM. Przynajmniej ja odnosze takie wrazenie, ze obecna wiedza lekarzy w Polsce na takim schemacie wlasnie sie opiera. Betablocker dosyc racjonalnie, a losartan, bo podobno jest cudowny :mrgreen:
Pytanie jak wygladaja inne skutki laczenia losartanu z innymi lekami. Przez ponad dwa lata przyjmowalem losartan ( w leku cosaar) razem z tabletkami na obnizenie cisnienia tritace. Teraz okazalo sie, ze ma to bardzo zgubny wplyw na nerki i trzeba bylo sie z tritace szybko wycofac..
Yes we can!
szczypior
Ekspert
 
Posty: 665
Dołączył(a): 3 wrz 2010, o 16:49
Lokalizacja: Rzeczpospolita Kampinoska

Postprzez chester » 25 sty 2013, o 17:35

O, nie wiedziałem o tym leku...

Jeśli chodzi o interakcje, można sprawdzać tutaj.
chester
Sympatyk
 
Posty: 82
Dołączył(a): 11 sty 2013, o 10:11
Lokalizacja: Ruda Śląska

Postprzez asocko » 25 sty 2013, o 19:49

Chester, super stronka. Brakowało mi tego przy kilku lekach, które biorę.
Twoje życie jest takie, jakie są Twoje myśli.
Avatar użytkownika
asocko
VIP
 
Posty: 1616
Dołączył(a): 17 sty 2008, o 12:45
Lokalizacja: Warszawa

Postprzez Jolka » 25 sty 2013, o 23:33

U mnie ta klasyka jakoś słabo działa.Długi okres nie dostawałam nic,potem jakiś czas Bisocard,który średnio zdał egzamin.A teraz biorę Nedal,smieszną dawke,po którym nie czuję się lepiej.Jakoś nie czuję wsparcia od swojego lekarza,a opuszka aorty nie stoi niestety w miejscu.Dlatego każda taka zmianka to dla mnie jak nadzieja.

[ Dodano: |25 Sty 2013|, o 22:39 ]
I przejrzałam ten artykuł bardzo interesujący,ale tak boli,że my jesteśmy tak daleko jeszcze za nimi.Czemu u nas nie przeprowadzają takich badań?Kasa?Jeszcze za mała wiedza?
Jolka
Jolka
Sympatyk
 
Posty: 57
Dołączył(a): 7 lis 2012, o 22:50
Lokalizacja: Wrocław

Postprzez Gosieńka » 26 sty 2013, o 10:00

U mnie ta klasyka jakoś słabo działa.Długi okres nie dostawałam nic,potem jakiś czas Bisocard,który średnio zdał egzamin.A teraz biorę Nedal,smieszną dawke,po którym nie czuję się lepiej.Jakoś nie czuję wsparcia od swojego lekarza,a opuszka aorty nie stoi niestety w miejscu.Dlatego każda taka zmianka to dla mnie jak nadzieja.
Jolka zdecydowana większość nas tutaj na forum (tych których znam) bierze Betaloc ZOK i raczej ludzie są zadowoleni. To dobry lek, nowoczesny i raczej się sprawdza. Też można brać niedużą dawkę - ja biorę tylko 25mg a przed operacją brałam nawet 12,5mg. Bisocard który brałaś wcześniej chyba dla marfanów nie jest zbyt polecany (mi w centrum zdrowia dziecka natychmiast go odstawili). O tym drugim leku nie słyszałam nigdy. Może jednak powinnaś zmienić lekarza? Wiem, że cięzko znaleźć kogoś kto znałby się na temacie ale trzeba próbować. Montana swego czasu mieszkała we Wrocławiu, może ona kogoś poleci?

Jolka napisał(a):.Czemu u nas nie przeprowadzają takich badań?Kasa?Jeszcze za mała wiedza?
Chyba zdecydowanie kasa i brak zainteresowania tą chorobą. W Stanach gdyby nie grupka ludzi, którym bardzo zależy na rozwiazaniu "zagadki marfana" też nie byłoby nic. Jesteśmy za mało opłacalni, choroba jest za rzadko spotykana żeby szukać na nią leków, inwestować w badania itd.
Carpe diem!
Avatar użytkownika
Gosieńka
VIP
 
Posty: 2225
Dołączył(a): 24 lip 2006, o 19:04
Lokalizacja: Warszawa

Postprzez szczypior » 26 sty 2013, o 10:22

Jolka napisał(a):U mnie ta klasyka jakoś słabo działa.


bo ta klasyka to takie minimum, ktore w jakis sposob powinno ograniczac rozwoj najdramatyczniejszych aspektow zespolu marfana. Ze nie likwiduje ich, a czasami niweluje w bardzo niewielkim stopniu, to tez wiadomo. Generalnie patrzac na poziom wiedzy wsrod polskich lekarzy na temat zespolu marfana, sam fakt zdiagnozowania u pacjenta tej choroby, zanim sytuacja bedzie mocno podbramkowa, to juz spore osiagniecie.

Jolka napisał(a):Czemu u nas nie przeprowadzają takich badań?Kasa?Jeszcze za mała wiedza?


Po pierwsze sie nie oplaca, po drugie sie nie oplaca. Po trzecie przeciez dostajemy jakies leki ;-) , a po kolejne nie mamy lobby, ktore by dziure w brzuchu robilo, aby cos sie w tej materii zmienialo.
Yes we can!
szczypior
Ekspert
 
Posty: 665
Dołączył(a): 3 wrz 2010, o 16:49
Lokalizacja: Rzeczpospolita Kampinoska

Postprzez Danula » 26 sty 2013, o 12:44

szczypior napisał(a):a po kolejne


a po kolejne, jak umrzemy to nie trzeba bedzie nas leczyć, płacic za skomplikowane operacje i to dopiero będą ,,oszczędności" :-(
Danula
Znawca
 
Posty: 349
Dołączył(a): 20 sty 2007, o 22:00
Lokalizacja: okolice Wawy

Postprzez Jolka » 26 sty 2013, o 16:38

BRzmi drastycznie,ale prawdziwie niestety szara polska rzeczywistość.
A ten Betaloc ZOK to jakiś betabloker tak?moze mi go nie zalecili ze względu na niskie ciśnienie?
Jolka
Jolka
Sympatyk
 
Posty: 57
Dołączył(a): 7 lis 2012, o 22:50
Lokalizacja: Wrocław

Postprzez Montana » 26 sty 2013, o 18:07

Jolka, Bisocard co bierzesz to też jest beta-bloker, ja na przykład biorę Bisopromerck. Oba te leki co teraz wymieniłam zawierają tą samą substancję czynną czyli bisoprolol. Wymieniony przez Gosieńkę Betaloc zawiera metoprolol. Natomiast Nedal jeszcze coś innego, dobry kardiolog powinien Ci przepiac taki beta-bloker odpowiedni do Ciebie bo bloker blokerowi nie równy i każdy mimo, że z tej samej grupy blokuje bardziej lub mniej.
Co z tego, że Marfan brzmi dumnie jak kończy marnie
Montana
VIP
 
Posty: 1839
Dołączył(a): 15 lis 2006, o 14:22
Lokalizacja: z daleka

Postprzez Jolka » 26 sty 2013, o 20:14

a znasz jakiegoś dobrego?
Jolka
Jolka
Sympatyk
 
Posty: 57
Dołączył(a): 7 lis 2012, o 22:50
Lokalizacja: Wrocław

Postprzez Montana » 26 sty 2013, o 20:28

mieszkając we Wrocławiu prywatnie chodziłam do dr. Ewy Domańskiej przyjmuje w Centrum Medycznym CDS. ul. Młodnickiego 16a. Może przyjmuje gdzieś na NFZ ja płaciłam za wizyty, ale jest kompetentna i zna się na ZM.
Co z tego, że Marfan brzmi dumnie jak kończy marnie
Montana
VIP
 
Posty: 1839
Dołączył(a): 15 lis 2006, o 14:22
Lokalizacja: z daleka

Postprzez Jolka » 27 sty 2013, o 19:21

z tego co czytam w necie(w poszukiwaniu numeru telefonu) to jest jeszcze endokrynologiem mozliwe to?a jakiego rzedu kosztu ponosilas?
Jolka
Jolka
Sympatyk
 
Posty: 57
Dołączył(a): 7 lis 2012, o 22:50
Lokalizacja: Wrocław

Poprzednia stronaNastępna strona

Powrót do Marfan i my

cron
  • Nowe posty
  • Wątki bez odpowiedzi
  • Kto przegląda forum
  • Forum przegląda 1 użytkownik
    0  zidentyfikowanych, 0 ukrytych i 1 gość (dane z ostatnich 5 minut)
  • Najwięcej użytkowników online - 118
    było 29 wrz 2017, o 16:14
  • Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość