www.marfanforum.pl Forum osób ze schorzeniem tkanki łącznej
Największa, po Stowarzyszeniu Marfan Polska, baza wiedzy na temat Zespołu Marfana,
wsparcie i pomoc przyjaciół. Nie wahaj się pytać!

Szukaj na Forum

Edukacja niepełnoprawnych

... czyli wszystkie podstawowe (i nie tylko) informacje o walorach stricte edukacyjnych.

Postprzez dana_meadbh » 13 lut 2007, o 18:18

Zawsze można w takiej sytuacji zmienić szkołę albo zdać maturę przed komisją w kuratorium. Nie wolno pozwalać na chamstwo i przemoc.
Avatar użytkownika
dana_meadbh
Hero
 
Posty: 963
Dołączył(a): 17 gru 2006, o 15:08
Lokalizacja: Warszawa

Postprzez Aqua » 18 lut 2007, o 20:19

Zawsze można w takiej sytuacji zmienić szkołę albo zdać maturę przed komisją w kuratorium. Nie wolno pozwalać na chamstwo i przemoc.


Niestety życie jest inne, owszem wszystko można, są prawa ucznia itp. Ostatecznie kuratorium, tylko tak jak napisała Beata - myślę, że bardziej zaszkodziłabym córce niż pomogła.
Pozdrawiam
Obrazek~*~ Kto nie ma odwagi do marzeń,
nie będzie miał siły do walki ~*~
Avatar użytkownika
Aqua
Bywalec
 
Posty: 111
Dołączył(a): 9 sty 2007, o 19:52
Lokalizacja: Nysa

Postprzez Aqua » 18 lut 2007, o 20:35

dana_meadbh napisał(a):Aqua, Twoja córka może mieć dostosowane warunki ezgaminazyjne na maturze. Wystarczy zaświadczenie lekarskie, podanie do dyrektora szkoły i wyraźne zalecenia.


Dziękuję Dana, tak już załatwiałam egzamin w gimnazjum, miała wydłużony czas, co do matury właśnie się zastanawiałam, czy tez można jej pomóc. Zaświadczenie nie bedzie problemem, mysłałam, że trzeba z Poradni Psychologicznej specjalne pisemko? Tak jak poprzednio.
Pozdrawiam :)
Obrazek~*~ Kto nie ma odwagi do marzeń,
nie będzie miał siły do walki ~*~
Avatar użytkownika
Aqua
Bywalec
 
Posty: 111
Dołączył(a): 9 sty 2007, o 19:52
Lokalizacja: Nysa

Postprzez dana_meadbh » 19 lut 2007, o 15:42

Nie, ustawa mówi, że wystarczy podanie rodziców i zaświadczenie lekarskie.
Avatar użytkownika
dana_meadbh
Hero
 
Posty: 963
Dołączył(a): 17 gru 2006, o 15:08
Lokalizacja: Warszawa

Postprzez resa » 8 lip 2007, o 10:09

Indywidualnym nauczaniem obejmuje się dzieci i młodzież, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły. Ta forma nauczania przeznaczona jest dla uczniów poważnie chorych, z ciężkimi urazami, po wypadkach i operacjach. Do takiego nauczania nie kwalifikują się dzieci mające nawet poważne upośledzenie umysłowe, wady wzroku czy słuchu. Uczeń dotknięty niepełnosprawnością może być nauczany indywidualnie tylko ze względu na chorobę.

To nauczanie zgodnie z Ustawą o systemie oświaty powinno być dostosowane do możliwości psychofizycznych uczniów. To nie dziecko ma z góry dostosować się do z góry określonych ustaleń dotyczących tempa i charakteru uczenia się, tylko nauczanie powinno szukać alternatywnych i skutecznych rozwiązań , które uwzględniłyby indywidualne możliwości danego ucznia.. Każdy może się uczyć, choć nie wszyscy mogą się uczyć tego samego i w tym samym tempie, dlatego tez nauczanie indywidualne może lepiej przygotować dziecko do normalnego życiaw społeczeństwie. Zajęcia takie lepiej stymulują rozwój, wzmacniają i uruchamiają mechanizmy kompensacyjne, a w konsekwencji podnoszą jakość życia osoby chorej, niepełnosprawnej. Nauczanie indywidualne jest też skutecznym środkiem wyrównywania szans między dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i ich rówieśnikami.

"...Człowiek jest istotą tak bardzo złożoną, tak bogatą- jeśli chodzi o możliwości rozwoju, a równocześnie tak bardzo podatną na zranienie..."

Osoby niepełnosprawne bez względu na przyczyny i rodzaj swojego inwalidztwa mają naturalne prawo do poszanowania ich ludzkiej godności, do wolności osobistej, do pełnego i równego udziału w życiu społecznym, do kształcenia, do pracy oraz zaspokajania potrzeb socjalnych. Miejsce jakie człowiek chory, niepełnosprawny może zająć w społeczeństwie zależy zarówno od jego możliwości i przystosowania się do istniejących warunków, jak też od przyjęciai zaakceptowania przez społeczeństwo osób niepełnosprawnych jako równoprawnych obywateli przy zapewnieniu im opieki i pomocy. Niepełnosprawność jest pojęciem ogólnym, obejmującym wszystkie jego stany niezależnie od stopnia obniżenia sprawności i okresu jego trwania.

Od rodziców chorych dzieci wymaga się wielu wyrzeczeń, poświęcenia i wielkiej siły woli, żeby stworzyć swoim dzieciom odpowiednie warunki prawidłowego rozwoju i nauki. Znając różnice i odmienności w zachowaniu tych dzieci traktują je naturalnie łagodząc w ten sposób czasem przykre następstwa wykluczenia społecznego. Dzieci chore jak najbardziej mają prawo się kształcić.

Dbajmy zatem o edukację równouprawnioną, ma ona bowiem lepiej przygotować dziecko do normalnego życia w społeczeństwie. Pomoże i ułatwi dziecku integrację społeczną i zapewniając mu korzystniejsze warunki ogólnego rozwoju. Nauczanie kształtuje w dziecku wiarę we własne siły, odwagę twórczego działania, umiejętności poszanowania własnej i cudzej godności. Umożliwia pełne uczestnictwo dziecka niepełnosprawnego w życiu i rozwoju społecznym. Rozbudza się w nim świadomość, że wszyscy ludzie mają równe prawa, choć różne są ich możliwości. Stwarza mu optymalne warunki do rozwoju osobowości..

Regulacje prawne dotyczące kształcenia, które są istotnymi wskazówkami dla rodziców dzieci.

- Nauczanie indywidualne odbywa się na życzenie rodziców, którzy występują do poradni psychologiczno-pedagogicznej z wnioskiem o wydanie orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego. Należy dołączyc zaświadczenie lekarza specjalisty o chorobie dziecka.
- Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania wydają zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych.
- Dyrektor szkoły, której uczeń posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, organizuje takie nauczanie w porozumieniu z organem prowadzącym.
- Indywidualne nauczanie dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, zwane dalej "indywidualnym nauczaniem", organizuje się na okres określony w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania.
- Indywidualne nauczanie prowadzone jest przez jednego lub kilku nauczycieli. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może powierzyć prowadzenie indywidualnego nauczania ucznia nauczycielowi zatrudnionemu w innej szkole lub placówce.
- Prowadzenie zajęć indywidualnego nauczania uczniów zerowego etapu edukacyjnego oraz klas I – III powierza się jednemu nauczycielowi.
- W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści nauczania, wynikające z podstawy programowej kształcenia ogólnego, oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania dla danego typu szkoły, dostosowane do możliwości psychofizycznych ucznia.
- Uzgadnia się tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych bezpośrednio z uczniem.
Rodzice powinni byc informowani przez poradnię i szkołę o sposobie organizacji nauczaniai ndywidualnego.

Co więcej, kładzie się ostatnio nacisk na to, by kształcenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie organizować w integracji z pełnosprawnymirówieśnikami, w środowisku najbliższym ich miejsca zamieszkania . Kształcenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w szkołach ogólnodostępnych, ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi lub integracyjnych jest prowadzone nie dłużej niż do ukończenia przez ucznia :
- w przypadku szkoły podstawowej 18-tego roku życia ;
- w przypadku gimnazjum 21-tego roku życia;
- w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej lub dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej 24-tego roku życia

Do przedszkola integracyjnego, szkoły podstawowej integracyjnej i gimnazjum integracyjnego oraz do oddziałów integracyjnych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), przyjmowane są:
- dzieci posiadające orzeczenie, o potrzebie kształcenia specjalnego;
- dzieci pełnosprawne.

Każde dziecko pragnie być akceptowane bez względu na stan swojego zdrowia, sprawność,uzdolnienia lub środowisko rodzinne. Ta potrzeba jest najsilniejsza, gdyż bez jej zaspokojenia zachwiane jest poczucie własnej wartości i zaniżona samoocena. Okazujmy więc akceptację naszym chorym dzieciom, gdyż spełnia to bardzo ważną funkcję regulującą ich zachowanie. Działania innych ludzi winny zmierzać do tego, aby wszystkie dzieci czuły się szanowane, ważne, dostrzegane, uznane i zrozumiane, bowiem to właśnie te postawy kształtują nastawienia, oczekiwania dzieci wobec rówieśników i świata, pozwalają korzystać z zasobu doświadczeń, na których dziecko buduje swoją hierarchię postępowania i wartości.

Dziecko psychicznie lub fizycznie niepełnosprawne winno mieć zapewnione pełne i normalne życie w warunkach zabezpieczających osiąganie niezależności oraz ułatwiających aktywne uczestnictwo w życiu społecznym. Miejmy nadzieję, że współczesny świat jest i będzie coraz bardziej świadomy swej odpowiedzialności za los osób niepełnosprawnych.

napisane na podst. wiadomości z onet.pl
..."Być może dla świata jesteś tylko człowiekiem, ale dla niektórych ludzi jesteś całym światem"...
Avatar użytkownika
resa
well-wisher
 
Posty: 2262
Dołączył(a): 11 sie 2006, o 18:57
Lokalizacja: Kraków

Postprzez resa » 25 paź 2007, o 09:54

Ułatwienie startu zawodowego bezrobotnym absolwentom

Dla młodzieży start w życie zawodowe ma szczególne znaczenie. To właśnie pierwsza praca na ogół decyduje o dalszej karierze zawodowej. Młodzi ludzie, wchodzący w życie zawodowe, często nie zdają sobie sprawy z własnych atutów, nie zastanawiają się nad nimi. Ich poczuciu niepewności na rynku pracy towarzyszą zwykle wątpliwości, co do słuszności wyboru i poczucie niewiary w skuteczność własnych działań. Wynikać one mogą z braku informacji o rynku pracy. Rynek pracy jest tym szczególnym miejscem, na którym obowiązują pewne prawa, do których trzeba się dostosować, by znaleźć na nim swoje miejsce, a poznanie tych praw ułatwi poruszanie się na rynku pracy.
Dlatego jednym z głównych zadań urzędów pracy jest pomoc młodzieży w wyborze i uzyskaniu miejsca pracy, czyli podjęciu jednej z najważniejszych życiowych decyzji.
Absolwenci szkół, rejestrujący się w urzędach pracy, mogą skorzystać również z odrębnych, przewidzianych w ustawie, programów rynku pracy:

Umowy absolwenckie
To narzędzie tworzenia dodatkowych miejsc pracy stałej. Polegają one na zatrudnianiu przez pracodawcę bezrobotnego absolwenta, przez 12 lub 18 miesięcy, jeżeli zatrudnienie to nastąpi w wyniku zawarcia umowy między starostą a pracodawcą. Podczas takiego zatrudnienia starosta zwraca pracodawcy część poniesionych kosztów utworzenia miejsca pracy dla absolwenta.

Staże absolwenckie
Umożliwiają doskonalenie kwalifikacji zawodowych absolwentom różnego typu szkół ponadpodstawowych. Okres odbywania stażu nie powinien przekraczać 12 miesięcy. Absolwent odbywa staż na stanowisku pracy na podstawie umowy zawartej przez starostę z pracodawcą. Staże umożliwiają wykonywanie pracy przez absolwentów, według ustalonego przez starostę i pracodawcę programu, zgodnie z zasadami funkcjonowania firmy, bez ponoszenia kosztów wynagrodzenia przez pracodawcę. Pracodawca w trakcie odbywania stażu przez absolwenta ma możliwość sprawdzania jego przydatności zawodowej, społecznej i indywidualnej. Absolwent ma z kolei okazję do zaprezentowania swoich umiejętności, a pozyskując doświadczenie zawodowe staje się pełnowartościowym kandydatem do pracy.

Stypendia
- absolwentowi skierowanemu przez starostę na szkolenie przysługuje, w okresie jego trwania, stypendium w wysokości 60% kwoty zasiłku podstawowego;
- absolwentowi skierowanemu przez starostę na staż absolwencki, w trakcie jego trwania, przysługuje stypendium w wysokości zasiłku podstawowego;
- bezrobotnemu zamieszkałemu w powiecie (gminie) uznanym za zagrożony szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym, który, po utracie statusu absolwenta, w ciągu 6 miesięcy podjął dalszą naukę w systemie wieczorowym lub zaocznym w szkole ponadpodstawowej, ponadgimnazialnej albo w szkole wyższej, starosta na wniosek bezrobotnego przyznaje stypendium w wysokości 60% zasiłku podstawowego, wypłacane przez okres 12 miesięcy.

Prace społecznie użyteczne
Absolwent na swój wniosek lub po wyrażeniu zgody może być skierowany przez starostę (na zasadach robót publicznych) do wykonywania prac przez okres do 6 miesięcy. Praca społecznie - użyteczna nie jest związana z wyuczonym zawodem i może być wykonywana w wymiarze nie przekraczającym połowy wymiaru czasu pracy. Prace te organizowane są przez instytucje użyteczności publicznej oraz organizacje zajmujące się problematyką: kultury, oświaty, sportu, turystyki, opieki zdrowotnej lub społecznej. Starosta zwraca pracodawcy zatrudniającego absolwenta część poniesionych kosztów na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

Program "Absolwent"
jest ogólnopolskim programem przeznaczonym dla nowo rejestrujących się absolwentów szkół ponadpodstawowych. Oprócz wszystkich opisanych wcześniej programów rynku pracy w programie "Absolwent" stosowany jest także nowy pakiet pomocy młodzieży w podejmowaniu decyzji zawodowych i pracy, tzw. "Indywidualny Plan Działania".
Realizując "Indywidualny Plan Działania", absolwenci aktywnie poszukują pracy. Pomagają im w tym pośrednicy pracy, doradcy zawodowi, liderzy klubu pracy.
W trakcie uczestnictwa w programie absolwenci biorą również udział w "Warsztatach Poszukiwania Pracy" oraz wykorzystują specjalny zeszyt ułatwiający planowe i skuteczne poszukiwanie pracy.
Celem strategicznym programu "Absolwent" jest zwiększenie zatrudnienia bezrobotnych absolwentów oraz umożliwienie każdemu nowo rejestrującemu się absolwentowi skorzystania z oferty pracy lub odpowiedniego programu aktywizacji zawodowej przed upływem 6 miesięcy od daty rejestracji.
..."Być może dla świata jesteś tylko człowiekiem, ale dla niektórych ludzi jesteś całym światem"...
Avatar użytkownika
resa
well-wisher
 
Posty: 2262
Dołączył(a): 11 sie 2006, o 18:57
Lokalizacja: Kraków

Postprzez resa » 10 maja 2008, o 15:46

Stypendia unijne dla uczniów

Pomoc skierowana do młodzieży uzdolnionej, pochodzącej z niezamożnych rodzin. 31 marca br. Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów. Jeszcze w maju rozpocznie się akcja promocyjna i informacyjna skierowana do nauczycieli i uczniów. Jej celem jest zachęcenie ich do ubiegania się o wsparcie. Zarząd Województwa Mazowieckiego planuje w tym roku przyznać około 700 stypendiów

Od czerwca o stypendia będą mogli ubiegać się uczniowie gimnazjów lub szkół ponadgimnazjalnych, a pomoc skierowana będzie do młodzieży pochodzącej z rodzin, w których dochód rodziny ucznia w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1008 zł lub 1166 zł – w przypadku, gdy dziecko jest niepełnosprawne. Wnioski będzie można składać do 11 lipca.

Stypendium przyznane będzie na okres 12 miesięcy, czyli od 1 września br. do 31 sierpnia 2009 r. Jeżeli jednak dochód rodziny ucznia, w przeliczeniu na osobę, wynosi do 504 zł lub 583 zł - gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, wysokość stypendium ulegnie podwojeniu.

W trakcie otrzymywania stypendium uczeń będzie pod dydaktyczną opieką nauczyciela - opiekuna, zatrudnionego w szkole ucznia, który także otrzyma jednorazowe wynagrodzenie (wyniesie ono 500 zł brutto). Nauczyciel będzie na bieżąco monitorować osiągnięcia edukacyjne stypendysty oraz pomorze dobrze wykorzystać stypendium. Do minimum zostaną ograniczone formalności związane z rozliczaniem stypendium. Uczniowie nie będą musieli przedstawiać faktur lub innych dokumentów księgowych. Przewiduje się natomiast składanie sprawozdań z wykorzystania stypendium i realizacji celów edukacyjnych.

O stypendium mogą ubiegać się wyłącznie uczniowie gimnazjów lub szkół ponadgimnazjalnych, którzy spełnią co najmniej jeden z poniższych warunków:
- w roku szkolnym 2007/08 są laureatami konkursów przedmiotowych organizowanych lub współorganizowanych przez Kuratorium Oświaty,
- w roku szkolnym 2007/08 są laureatami lub finalistami olimpiad i turniejów ogólnopolskich organizowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu,
- ze sprawdzianu zewnętrznego na zakończenie szkoły podstawowej zdawanego w latach 2005/06 – 2007/08 otrzymali co najmniej 38 punktów,
- z części matematyczno - przyrodniczej egzaminu zewnętrznego na zakończenie gimnazjum, zdawanej w latach 2004/05 – 2007/08, otrzymali co najmniej 46 punktów,
- uzyskali średnią ocen ze wszystkich przedmiotów, obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy w roku szkolnym 2007/2008, na poziomie nie niższym niż 5,0.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie w trzech egzemplarzach wniosku o przyznanie stypendium, podpisanego przez ucznia (rodzica lub opiekuna prawnego ucznia w szkole), do której uczeń będzie uczęszczać w roku szkolnym 2008/2009. Do wniosku należy dołączyć:
- indywidualny plan rozwoju edukacyjnego ucznia,
- świadectwo ukończenia klasy lub (w przypadku ucznia rozpoczynającego naukę w nowej szkole) odpowiednio świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum,
- wynik egzaminu zewnętrznego (w przypadku ucznia rozpoczynającego naukę w gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej),
- oświadczenie o dochodach członków rodziny ucznia uzyskanych w 2007 roku wraz z dokumentami niezbędnymi do ustalenia dochodu rodziny ucznia w przeliczeniu na osobę,
- dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające udział ucznia w konkursach, olimpiadach czy turniejach,
- zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyrażoną przez pełnoletniego ucznia/rodziców/ucznia opiekuna prawnego.

Informacja o przyznaniu stypendium zostanie przekazana uczniowi oraz szkole do której będzie uczęszczać w nowym roku szkolnym – do 30 września 2008 r.

(napisane na podst. info z mazovia.pl)
..."Być może dla świata jesteś tylko człowiekiem, ale dla niektórych ludzi jesteś całym światem"...
Avatar użytkownika
resa
well-wisher
 
Posty: 2262
Dołączył(a): 11 sie 2006, o 18:57
Lokalizacja: Kraków

Postprzez gabriela » 8 lip 2008, o 18:02

Wspaniały pomysł taki staż, warto skorzystać :-)
Na staż do Parlamentu Europejskiego
Źródło: Gazeta Wyborcza

Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością, uczysz się, skończyłeś niedawno studia lub masz średnie wykształcenie, możesz ubiegać się o staż w Parlamencie Europejskim (PE). Każdy stażysta otrzyma ponad 1 130 euro miesięcznie plus 550 euro na pokrycie wydatków związanych bezpośrednio z niepełnosprawnością.
Specjalny program płatnych staży PE prowadzi od dwóch lat. Założeniem programu jest ułatwienie integracji w miejscu pracy osób z niepełnosprawnością.

Żeby wyjechać na staż do Brukseli bądź Luksemburga, trzeba być obywatelem państwa członkowskiego UE, mieć ukończone 18 lat (w dniu rozpoczęcia stażu) oraz znać minimum jeden z języków urzędowych Unii. Poza tym należy przedstawić zaświadczenie o niepełnosprawności. Może to być orzeczenie, zaświadczenie lekarskie lub karta niepełnosprawności wydana przez władze krajowe.

Staże odbywają się dwa razy do roku – od 1 marca (dokumenty należy składać od 15 sierpnia do 15 października) i od 1 października (dokumenty od 15 marca do 15 maja).

Zgłoszenie jest bardzo proste. Wystarczy wypełnić formularz (szukaj go na stronie: www. europarl.eu) i czekać na telefon z Parlamentu Europejskiego.
......i kiedy przyjdą dni deszczowe, naucz się przechodzić między kroplami
Avatar użytkownika
gabriela
-# JUNIOR ADMIN
 
Posty: 4800
Dołączył(a): 16 lip 2006, o 17:27
Lokalizacja: z Marsa

Postprzez resa » 22 lip 2008, o 04:56

Zakaz dyskryminacji i molestowania w miejscu pracy dotyczy już nie tylko niepełnosprawnego pracownika. Według wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości zakaz odnosi się również do gorszego lub niewłaściwego traktowania rodziców dzieci z niepełnosprawnością, jeżeli przyczyną dyskryminacji jest fakt ich wychowywania (autor: A. Szmerek; źródło: Gazeta Prawna)

W sprawie, w której orzekł ETS, powódką była S. Coleman. Odeszła ona z pracy w kancelarii adwokackiej ponieważ była gorzej traktowana niż pozostali pracownicy ze względu na to, że jest głównym opiekunem dziecka z niepełnosprawnością. Według Coleman, z tego właśnie powodu odmówiono jej powrotu na poprzednio zajmowane stanowisko po powrocie z urlopu macierzyńskiego, nie zezwolono na korzystanie z elastycznego czasu pracy, oraz czyniono obraźliwe uwagi wobec niej i jej dziecka. Z wyroku ETS z 17 lipca 2008 r. w sprawie C-303/06 Coleman/Attridge Law i Steve Law jasno wynika, że rodzice dzieci z niepełnosprawnością są chronieni przed dyskryminacją na podstawie Dyrektywy Rady 2000/78/WE z 27 listopada 2000 r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (Dz.U. L 303, s. 16).

Zdaniem ETS przyjęcie, że dyrektywa ta miałaby zastosowanie wyłącznie wobec pracowników z niepełnosprawnością w rzeczywistości ograniczyłoby jej skuteczność i ochronę, którą ma ona gwarantować. Nieraz bowiem rodzice/opiekunowie dzieci z niepełnosprawnością skarżą się, że są dyskryminowani z tego powodu ponieważ często są nieobecni w pracy lub nie chcą – ze względu na dziecko – pracować w godzinach nadliczbowych. ETS przypomniał również, że zasada równego traktowania wymaga, by ciężar dowodu spoczywał na pracodawcy: to on – jako strona z zasady silniejsza - musi udowodnić, że nie dyskryminował pracownika. Pracownik musi jedynie przedstawić fakty, które pozwalają domniemywać mniej korzystnego traktowania go przez przełożonego.
..."Być może dla świata jesteś tylko człowiekiem, ale dla niektórych ludzi jesteś całym światem"...
Avatar użytkownika
resa
well-wisher
 
Posty: 2262
Dołączył(a): 11 sie 2006, o 18:57
Lokalizacja: Kraków

Postprzez resa » 1 wrz 2008, o 17:14

W ramach pomocy socjalnej uczeń ma prawo do stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego, świadczeń udzielanych w formie pomocy rzeczowej na cele edukacyjne: zakup podręczników, książek oraz innych pomocy naukowych.


Program stypendialny na rok szkolny 2008/2009


W roku szkolnym 2008/2009 wnioski w szkołach trzeba składać w terminie 1.IX – 15.IX.2008

Pomoc materialna przysługuje:
1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Charakter pomocy materialnej: socjalny (stypendium szkolne, zasiłek szkolny)

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Rodziną w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 rozdz. I art. 6 pkt 14 z dnia 12.03.2004 r.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 351 zł ( art. 9 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. Dz. U. nr 64 poz. 593 z późniejszymi zmianami).

Stypendium nie przysługuje:
- uczniom klas zerowych,
- uczniom, którzy nie mieszkają na terenie danej gminy.

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi:
- który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1280 zł (rocznie),
- który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej (Art. 7 ust. 2 ustawy z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z późniejszymi zmianami).

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:
- rodziców niepełnoletniego ucznia po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły,
- pełnoletniego ucznia, po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły,
- dyrektora szkoły.

Stypendium szkolne może być przydzielane w formie:

1. Całkowitego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.

2. Stypendium szkolne przyznane w tej formie realizowane jest poprzez dokonanie zakupu podręczników i pomocy naukowych dla uczniów wg wykazu wydatkówów kwalifikowanych przy rozliczaniu stypendium.

3. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

4. Stypendium szkolne przyznane w tej formie realizowane jest poprzez zwrot poniesionych wydatków ustalonych na podstawie dokumentów (np. bilety miesięczne imienne) potwierdzających ich powstanie i wysokość.

Obowiązują faktury za:
- zakup podręczników - od czerwca 2008
- pozostałe materiały szkolne od sierpnia 2008
- abonament internetowy – od września 2008 do czerwca 2009

Decyzja dotycząca stypendium szkolnego wydawana będzie na podstawie dokumentacji, odpowiednio do sytuacji ucznia:
1. wniosku, na którym określona jest data wpływu wniosku do szkoły,
2. załącznika do wniosku potwierdzającego liczbę osób w gospodarstwie domowym ucznia,
3. zaświadczenia o dochodach (dotyczy miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) tj. :
- zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto,
- zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku),
- zaświadczenie lub decyzja z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy). Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów) wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych,
- wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów lub decyzja z MOPS – zaliczka alimentacyjna,
- odcinek renty/emerytury,
- oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych.
4. wniosku zawierającego opinię Dyrektora Szkoły.

Przy składanych wnioskach wnioskodawcy przedstawiają informacje o wszystkich dochodach netto uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku. Wszystkie kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną (wymagane są: pieczątka imienna, pieczątka nagłówkowa jednostki, data)

Osoby prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do przedstawienia informacji o dochodach uzyskanych w 2007 r., np. w formie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, a w przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanych formach opodatkowania należy przyjąć kwotę zadeklarowaną przez wnioskodawcę na oświadczeniu.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o :
- miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach.
- kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
Do dochodu nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego oraz wartości świadczeń w naturze.

W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:
- opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych - za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenie społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, z tym że:
- różnicę przychodów i kosztów ich uzyskania ustala się za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku w oparciu o wielkości wykazane w deklaracjach podatkowych za okresy od początku roku do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku oraz od początku roku do końca miesiąca poprzedzającego ten miesiąc – wysokość miesięcznego obciążenia podatkiem, składkami na ubezpieczenie zdrowotne oraz składkami na ubezpieczenie społeczne przyjmuje się z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku
- jeżeli podatnik wpłaca zaliczki na podatek dochodowy w formie uproszczonej, a także jeżeli nie złożył deklaracji, jego dochód ustala się dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność gospodarczą, a jeżeli nie prowadził działalności, dochód ustala się w oparciu o oświadczenie tej osoby,
- opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - za dochód przyjmuje się zadeklarowaną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, a jeżeli z tytułu prowadzenia tej działalności nie istnieje obowiązek ubezpieczenia społecznego, przyjmuje się kwotę najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.

W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem, przez podatek należny rozumie się podatek wyliczony w takiej proporcji, w jakiej pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów.
Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego za okresy od początku roku do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku oraz od początku roku do końca miesiąca poprzedzającego ten miesiąc zawierającego informacje o wysokości:
- przychodu,
- kosztów uzyskania przychodu,
- różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania,
- dochodów z innych niż działalność gospodarcza źródeł – w przypadku gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem,
- odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenie społeczne,
- należnych zaliczek na podatek dochodowy lub należnego podatku,
- odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.
Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informacje o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w zakładzie ubezpieczeń społecznych. Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 207 zł. Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z hektarów przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się.
W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty:
- kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
- kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie - kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.

W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na kolejne miesiące przez okres odpowiadający okresowi, za który uzyskano dochód.

W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu NBP z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia z pomocy społecznej.


Zasiłek szkolny

1. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.
2. Zasiłek szkolny realizowany jest poprzez zwrot poniesionych nacele edukacyjne wydatków, po ich udokumentowaniu zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:
- śmierci rodzica lub prawnego opiekuna,
- klęski żywiołowej,
- wydatków związanych z długotrwałą chorobą (ucznia, czy w rodzinie),
- innych, szczególnych okoliczności.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami) wniosek należy złozyć w szkole, do której uczęszcza uczeń w terminie dwóch miesięcy od dnia wystąpienia okoliczności.


Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze edukacyjnym (szczególnie w formie zakupu zeszytów, podręczników, przyborów szkolnych, są zwolnione z podatku dochodowego.


napisane na podst. wł. inf.
..."Być może dla świata jesteś tylko człowiekiem, ale dla niektórych ludzi jesteś całym światem"...
Avatar użytkownika
resa
well-wisher
 
Posty: 2262
Dołączył(a): 11 sie 2006, o 18:57
Lokalizacja: Kraków

Postprzez resa » 3 wrz 2008, o 08:11

Rok przerwy, to nie wyrok (autor: P. Kruczkowska; źródło: GW)

Brak naszego nazwiska na liście przyjętych na upragniony kierunek to nie koniec świata. Kilka głębokich wdechów i szybkie uruchomienie awaryjnego planu pozwoli opanować zdenerwowanie i pokonać chwilowe przeciwności.

Możliwości jest wiele - poza składaniem odwołań i poszukiwaniami wolnych miejsc warto przez moment zastanowić się nad sensem całej tej bieganiny. Może należałby zrobić sobie rok przerwy i wzorem anglosaskiej młodzieży ruszyć w wędrówkę po świecie poznając różne kultury i zdobywając życiowe doświadczenia? A może poszukać pracy zagranicą, na przykład w ramach jednego z programów Work and Travel? Może to pomysł na zmianę biegu szarych dni i okazja do ucieczki od codziennych obowiązków?

Jednak czy wybierzemy pracę zagranicą lub w kraju, czy podróżowanie po odległych zakątkach, zastanówmy się najpierw, czy porzucenie dotychczasowego życia będzie odpowiedzią na nasze problemy. Nigdy nie jest za późno, by kontynuować edukację, a i dróg do sukcesu jest wiele. Może to właśnie na zagranicznej uczelni twoje podanie spotka się z zainteresowaniem? Albo zainteresuje cię przypadkiem oferta na uczelniach w odleglejszych województwach, które prowadzą drugą turę rekrutacji? Pamiętaj, że szkołę można rzucić zawsze - o wiele trudniej do niej wrócić. Nie zapominaj także o możliwych źródłach finansowania. Gdy nie uda nam się zdobyć atrakcyjnego stypendium, a nasza rodzina nie chce lub nie może finansować naszych pomysłów, to praca staje się jedynym ratunkiem - źródłem pieniędzy i cennych, zawodowych doświadczeń.

Rozmowa z Elżbietą Czarnul, kierownikiem Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Łodzi.

Patrycja Kruczkowska: Nie przyjęto nas na wymarzoną uczelnię. Co możemy zrobić?

Elżbieta Czarnul: - Kiedy otrzymujemy informację, że nie dostaliśmy się na wymarzone studia, sytuacja wygląda groźnie, ale nie powinniśmy się załamywać. Po pierwsze, powinniśmy wykorzystać ścieżkę odwoławczą i trzymać rękę na pulsie. Należy śledzić newsy, sprawdzać, czy nie zwalniają się miejsca. Maturzyści chętnie składają dokumenty na kilka kierunków i gdy rezygnują z jednego z nich łatwo zająć to miejsce startując z listy rezerwowej.

A jeśli i to zawiedzie?

- Jeśli wykorzystamy już wszystkie możliwości - szukajmy takiego samego lub podobnego kierunku na uczelni prywatnej. Nie róbmy jednak tego nierozważnie - warto zwrócić uwagę na rankingi. Pracodawcy wciąż zwracają uwagę na prestiż ukończonej uczelni - przodują szkoły państwowe, ale dobrze uzasadniony wybór szkoły prywatnej nie będzie przeszkodą na rynku pracy. Oczywiście można także próbować swoich sił na studiach wieczorowych czy zaocznych - za naukę płacąc. I w tym przypadku proponuję próbować po pierwszym roku przenieść się na studia dzienne.
Gdy i ta ścieżka zawiedzie, a my wciąż mamy silną motywację, by osiągnąć cel, możemy rozważyć kontynuacje nauki w szkole pomaturalnej o podobnym profilu co wymarzony kierunek. Taka ścieżka zweryfikuje nasze oczekiwania co do wykonywanego w przyszłości zawodu, ugruntuje wiedzę. Przyszłemu pracodawcy da to obraz determinacji kandydata, który wiedząc, kim chce w przyszłości zostać, mimo przeciwności nie poddał się i nie porzucił zainteresowań. Wydłużony proces kształcenia staje się więc czasem zdobywania wymarzonych umiejętności.

Czy warto decydować się na roczne wakacje?

- Nie należy tracić kontaktu z nauką. Oczywiście, są maturzyści, którzy mają dość edukacji - chcą poszukać dla siebie czegoś nowego, atrakcyjnego. Ważne, by się nie zatracić w tym, co oferuje nam świat, powrót do szarej rzeczywistości będzie bowiem bardzo trudny. Jednak sam fakt, że nasza edukacja rozciągnęła się w czasie, nie jest dużym problemem. Pracodawcy szukają kandydatów wykształconych, ale też doświadczonych i znających języki obce. Tak więc praca, a nie bezmyślne spędzanie czasu, byłaby odpowiedzią dla tych, którzy chcą zrobić sobie dłuższą przerwę. Nie musi to być praca związana z naszym przyszłym lub obecnym kierunkiem kształcenia. Ważne jest, by poznać tzw. kulturę pracy, zorientować się w krajowych, ale i światowych standardach. Praktyczne umiejętności są bowiem w cenie - liczą się bardziej niż oceny końcowe.

Gdzie szukać informacyjnego wsparcia?

- Pomocne mogą być akademickie biura karier, które doskonale orientują się w strukturze rodzimej uczelni, znają także procedury w innych jednostkach. Również Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej przy Urzędzie Wojewódzkim jest dobrym adresem, jeśli szukamy porady. Warto także śledzić prasę - m.in. informacje na temat wolnych miejsc. Planowanie kariery to proces - naukę możemy przecież zacząć w szkole zawodowej, co nie przeszkadza nam zdawać do technikum, a potem na wyższe studia. Obecna sytuacja na rynku pracy wymaga od nas nie tylko mobilności geograficznej, ale i elastyczności - także w zakresie podejmowanych decyzji zawodowych i edukacyjnych. Pamiętajmy jednak o tym, co dla nas w pracy jest najważniejsze - przecież aby mieć kontakt z ludźmi, nie musimy koniecznie zostawać nauczycielem, możemy znaleźć także inne drogi realizacji.
..."Być może dla świata jesteś tylko człowiekiem, ale dla niektórych ludzi jesteś całym światem"...
Avatar użytkownika
resa
well-wisher
 
Posty: 2262
Dołączył(a): 11 sie 2006, o 18:57
Lokalizacja: Kraków

Postprzez smuklaewa » 13 wrz 2008, o 12:20

resa napisał(a):Idzie nowe! Na pięciu krakowskich uczelniach ruszą od października tzw. studia zamawiane. Żacy, którzy będą uczyć się na jednym z dziesięciu kierunków uznanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego za kluczowe dla rozwoju gospodarki, dostaną co miesiąc 1000 zł stypendium.


Super perspektywa...
Avatar użytkownika
smuklaewa
smile with me
 
Posty: 4041
Dołączył(a): 29 wrz 2006, o 23:54
Lokalizacja: krakow

Postprzez gabriela » 23 sty 2009, o 18:20

Wreszcie osoby słabowidzące będą mogły bez trudu korzystać ze slownikow.
Seria słowników PWN dla słabowidzących

Polskie Wydawnictwo Naukowe rozpoczyna wydawanie serii słowników przeznaczonych dla osób słabowidzących.

Serię otwierają Słownik ortograficzny dużym drukiem (50 tys. haseł) pod redakcją Aleksandry Kubiak-Sokół i Słownik wyrazów obcych dużym drukiem (10 tys. haseł) pod redakcją Lidii Drabik.

Do słowników dołączona jest płyta CD z programem umożliwiających wybranie jednej z trzech wielkości liter. Skalowanie tekstu jest możliwe w przedziale od 12 do 18 punktów. Można do tego wyświetlić wybrany tekst zapisany jasnymi literami na ciemnym tle.

Nowe wydania słowników zostały przygotowane na podstawie ekspertyzy optometrycznej. Optometria (gr. optos – widziany i metreo – mierzenie) zajmuje się procesem widzenia.(...)
źródło - niepełnosprawni.pl
......i kiedy przyjdą dni deszczowe, naucz się przechodzić między kroplami
Avatar użytkownika
gabriela
-# JUNIOR ADMIN
 
Posty: 4800
Dołączył(a): 16 lip 2006, o 17:27
Lokalizacja: z Marsa

Poprzednia strona

Powrót do Edukacja

cron
  • Nowe posty
  • Wątki bez odpowiedzi
  • Kto przegląda forum
  • Forum przegląda 1 użytkownik
    0  zidentyfikowanych, 0 ukrytych i 1 gość (dane z ostatnich 5 minut)
  • Najwięcej użytkowników online - 118
    było 29 wrz 2017, o 16:14
  • Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość