www.marfanforum.pl Forum osób ze schorzeniem tkanki łącznej
Największa, po Stowarzyszeniu Marfan Polska, baza wiedzy na temat Zespołu Marfana,
wsparcie i pomoc przyjaciół. Nie wahaj się pytać!

Szukaj na Forum

Ulgi, uprawnienia i dofinansowania

...czyli wszystko, co może nam ułatwić życie

Postprzez resa » 8 maja 2008, o 17:33

zakrzewianka napisał(a):Właśnie myślę o zakupie laptopa.Mam orzeczenie o stopniu niepełnosprawności(umiarkowanym)-czy mi też przysługuje jakieś dofinansowanie???Te orzeczenie jest wydane na podstawie wyników badań serca ... z tego co wiem to dotyczy na pewno osób niedowidzących i tych ktore mają problemy z poruszaniem się.Jeżeli ktoś wie gdzie należy sie udac albo jaki wniosek i gdzie trzeba złożyć to będę wdzięczna za informacje Jest też program student(a ja sie uczę) ... Wiec nie wiem jak to jest.Jedna Polska i rożne prawo ?!

Może się przyda (źródło: Harpo - technologia dla niepełnosprawnych).

Programy Komputer dla Homera i Pegaz w roku 2008

„Pegaz 2003“ w module pomocy w aktywizowaniu osób niepełnosprawnych poprzez likwidowanie barier transportowych i w komunikowaniu się:

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie do sprzętu komputerowego (w tym specjalistycznego/ urządzeń, oprogramowania). O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, które nie otrzymały dofinansowanie na zakup komputera ze środków PFRON (w tym również w PCPR) w roku 2005 i później.

Adresaci programu:
A) pełnoletnie osoby w wieku aktywności zawodowej, niepełnosprawne z powodu braku lub znacznego niedowładu obu kończyn górnych posiadające ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,

B) niepełnosprawne dzieci i młodzież w wieku do lat 18 z brakiem lub znacznym niedowładem obu kończyn górnych, posiadające aktualne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo aktualne orzeczenie o niepełnosprawności

C) osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne), które są: uczniami szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczami kolegiów, studentami, słuchaczami studiów podyplomowych prowadzonych przez szkoły wyższe, uczestnikami studiów doktoranckich

D) niepełnosprawne dzieci i młodzież z ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności, z ubytkiem słuchu na poziomie od 90 decybeli, realizujący obowiązek szkolny lub obowiązek przygotowania przedszkolnego.

W programie nie mogą uczestniczyć osoby, które:
- w przeszłości, korzystając ze środków PFRON, nie dotrzymały warunków zawartych umów,
- posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON,
- posiadają miesięczny dochód brutto na jednego członka rodziny we wspólnym gospodarstwie domowym przekraczający kwotę 2808,00 zł, a w przypadku osób prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe, dochód brutto przekraczający kwotę 3510,00 zł
- występują o dofinansowanie dla niepełnosprawnych podopiecznych przebywających w ośrodkach szkolno – wychowawczych i innych tego typu placówkach, z wyjątkiem podopiecznych kończących naukę w tych placówkach.

Maksymalne dofinansowanie w roku 2008 wynosi:
A) w przypadku adresatów wymienionych w pkt. I A i I B - 18 720,- zł
B) w przypadku adresatów wymienionych w pkt. I C - 4 680,- zł
C) w przypadku adresatów wymienionych w pkt. I D - 2 808,- zł
Przy zakupie sprzętu wymagany jest udział własny w wysokości co najmniej 10% ceny, lecz jego wysokość zależna jest również od dochodów przypadających na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym i może ulec zwiększeniu


Niezbędne dokumenty:
We właściwym dla miejsca zamieszkania Oddziale PFRON należy złożyć:
właściwy formularz wniosku:

- obszar B, wniosek „O” - dla osób wnioskujących w imieniu dziecka, podopiecznego
- obszar B, wniosek „P” - dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych
wraz z wymaganymi dokumentami:
wymagane dokumenty do wniosku „O””
- kserokopia ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego
- oświadczenie o wysokości średnich miesięcznych dochodów brutto; wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do formularza wniosku
- zaświadczenie lekarskie o rodzaju niepełnosprawności Wnioskodawcy,
- zaświadczenie o zatrudnieniu Wnioskodawcy (dotyczy podopiecznych pracujących)
- zaświadczenie o pobieraniu nauki przez Wnioskodawcę, ze szkoły lub uczelni (dotyczy dzieci/podopiecznych)
- kserokopia aktu urodzenia dziecka (dotyczy Wnioskodawców rodziców)
- kserokopia dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym (dotyczy Wnioskodawców opiekunów prawnych)


wymagane dokumenty do wniosku „P”
- kserokopia ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego
- oświadczenie o wysokości średnich miesięcznych dochodów brutto; wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do formularza wniosku
- zaświadczenie lekarskie o rodzaju niepełnosprawności Wnioskodawcy,o ile dotyczy
- zaświadczenie o zatrudnieniu Wnioskodawcy – o ile dotyczy
- zaświadczenie potwierdzające rejestrację Wnioskodawcy w powiatowym urzędzie pracy – o ile dotyczy
- zaświadczenie o pobieraniu przez Wnioskodawcę ze szkoły lub uczelni – o ile dotyczy

Wnioski należy składać we właściwym dla miejsca zamieszkania Oddziale PFRON do dnia 16 maja 2008 (decyduje data stempla pocztowego). Warunkiem udzielenia pomocy jest podpisanie umowy dofinansowania.“Komputer dla Homera”
Celem programu jest finansowa pomoc osobom niewidomym i niedowidzącym w zakupie sprzętu komputerowego z odpowiednim oprzyrządowaniem i oprogramowaniem, niezbędnego do nauki, pracy i komunikowania się oraz w zdobyciu umiejętności właściwego wykorzystania tego sprzętu.
PFRON będzie udzielał dofinansowania do zakupu sprzętu elektronicznego oraz będzie finansował szkolenia.

W ramach programu można uzyskać dofinansowanie nie wcześniej niż po upływie 3 lat, licząc od końca roku, w którym udzielono pomocy ze środków PFRON. W tym roku ubiegać się mogą osoby, które otrzymały dofinansowanie w 2004 roku i wcześniej.

Maksymalna kwota dofinansowania nie może przekraczać:
na podstawowy zestaw sprzętu komputerowego, oprogramowanie użytkowe lub poszczególne elementy sprzętu komputerowego służące uzasadnionej jego rozbudowie: - 3744 - zł.
na specjalistyczne elementy lub specjalistyczne urządzenia uzupełniające podstawowy zestaw sprzętu komputerowego oraz specjalistyczne oprogramowanie: - 18720 - zł.
na urządzenia lektorskie, np. Auto-Lektor: - 13104, - zł.
na urządzenia brajlowskie: - 37440, - zł.
UWAGA! Podane kwoty są wartościami granicznymi; faktyczna kwota dofinansowania liczona jest indywidualnie i uzależniono ją od wysokości dochodów oraz liczby osób w rodzinie.

Do uzyskania dofinansowania niezbędny jest udział własny, który w zależności od rodzaju przedmiotu wynosi dla:
1) podstawowego sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania oraz poszczególnych elementów służących jego uzasadnionej rozbudowie, w kwocie nie mniejszej niż 10% ceny jego zakupu,
2) specjalistycznego sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania oraz poszczególnych elementów służących jego uzasadnionej rozbudowie, w kwocie nie mniejszej niż 2 % ceny jego zakupu,
3) specjalistycznych elektronicznych urządzeń brajlowskich oraz poszczególnych elementów służących jego uzasadnionej rozbudowie, w kwocie nie mniejszej niż 2% ceny ich zakupu,
4) urządzeń lektorskich, w kwocie nie mniejszej niż 7% ceny ich zakupu.

Finansowanie kosztów szkolenia w zakresie podstawowej obsługi sprzętu komputerowego i oprogramowania nabytego w ramach programu, obejmuje 100 % kosztów, jednak maksymalna kwota dofinansowania nie może być wyższa niż 1050 zł. Można wybrać jeden spośród dwóch modułów szkolenia:
- pełnego szkolenia komputerowego, obejmującego co najmniej 30 godzin lekcyjnych,
- skróconego szkolenia komputerowego, składającego się z nie mniej niż 5 i nie więcej niż 15 godzin lekcyjnych.
W celu uzyskania szkolenia należy złożyć odrębny wniosek – Wniosek „S”.

Firma Harpo będzie organizowała szkolenia z zakresu obsługi sprzętu komputerowego, więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 061 853 14 25.
1. Komu może pomóc PFRON?
Program adresowany jest do osób niewidomych i niedowidzących:
a) będących w wieku aktywności zawodowej z orzeczonym znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które:
- uczą się albo studiują,
- pracują lub są zarejestrowane jako bezrobotne
b) dzieci i młodzieży do lat 18 niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku, posiadających aktualne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

2. Co może dofinansować PFRON i w jakiej kwocie?
W ramach programu “Komputer dla Homera” dofinansowane mogą być:
a) Podstawowy zestaw sprzętu komputerowego i oprogramowanie użytkowe:
- komputer (obudowa, procesor, płyta główna, cache, RAM, HDD, karta graficzna, karta muzyczna, FDD, CD-ROM, fax-modem, klawiatura, myszka + podkładka, mikrofon, głośniki i słuchawki),
- monitor o przekątnej ekranu nie przekraczającej 19",
- drukarka – wykonywanie zwykłych wydruków np. drukarki atramentowe, laserowe, urządzenie wielofunkcyjne,
- skaner,
- oprogramowanie systemowe (tzn.: Windows, sterowniki, itp.),
- oprogramowanie ukierunkowane na konkretny rodzaj pracy albo edukacji (np.: pakiety biurowe: MS Works i MS Office lub pojedyncze aplikacje typu: edytor tekstu MS Word, arkusz kalkulacyjny Excel, MS Access, Power Point, AntyVirenKit, komputerowe programy edukacyjne itp.),
- poszczególne elementy sprzętu komputerowego służące uzasadnionej jego rozbudowie.

b) Specjalistyczne elementy lub specjalistyczne urządzenia uzupełniające podstawowy zestaw sprzętu komputerowego oraz specjalistyczne oprogramowanie, umożliwiające osobom niewidomym i niedowidzącym korzystanie ze sprzętu komputerowego, innego rodzaju sprzęt elektroniczny:
- monitor powyżej 19”
- syntetyzatory mowy,
- programy powiększające znaki,
- programy mowy syntetycznej obsługujące syntetyzatory mowy i monitory brajlowskie itp.(tzw. screen readery),
- lupy elektroniczne i powiększalniki telewizyjne,
- słowniki głośno mówiące,
- dyktafony cyfrowe,
- klawiatury specjalne
- odtwarzacze cyfrowych książek mówionych np. Czytak
- urządzenia do rozpoznawania kolorów
- system OCR (Fine Reader).
c) Specjalistyczne elektroniczne urządzenia brajlowskie:
- monitory brajlowskie, drukarki brajlowskie, notatniki brajlowskie itp.
d) Urządzenia lektorskie:
- Auto-Lektor.
e) Szkolenie - w całości.

3. Gdzie, kiedy i jakie dokumenty należy złożyć?
Warunkiem uczestnictwa w programie jest złożenie do Oddziału PFRON, wypełnionego przez Wnioskodawcę właściwego formularza wniosku wraz z kserokopiami wymaganych dokumentów.
W 2008 r. rozpatrywane będą wnioski złożone w Oddziałach w okresie od 17 marca do 30 kwietnia.

Formularze wniosków o dofinansowanie zakupu sprzętu elektronicznego i finansowanie szkoleń w zakresie obsługi sprzętu komputerowego dzielą się na dwa rodzaje:
a) wnioski dotyczące pełnoletnich adresatów programu,
b) wnioski dotyczące niepełnoletnich adresatów programu.

We wniosku należy przedstawić cel i sposób wykorzystania sprzętu elektronicznego, oraz specyfikację sprzętu, o jaki się występuje.

Wymagane dokumenty:
w przypadku Wnioskodawców pełnoletnich:
- kserokopia ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego,
- zaświadczenie lekarskie o rodzaju niepełnosprawności Wnioskodawcy, wskazuje na przyczynę niepełnosprawności uprawniającą do skorzystania z programu,
- zaświadczenie potwierdzające rejestrację w urzędzie pracy – dotyczy osób bezrobotnych i poszukujących pracy,
- zaświadczenie o zatrudnieniu i osiąganiu dochodów – dotyczy osób pracujących zawodowo,
- oświadczenie o wysokości średnich miesięcznych dochodów brutto w przeliczeniu na jednego członka rodziny pozostającego w gospodarstwie domowym,
- zaświadczenie o pobieraniu nauki, ze szkoły lub uczelni – dotyczy osób uczących się lub studiujących,
w przypadku Wnioskodawców – rodziców lub prawnych opiekunów dzieci i młodzieży niepełnosprawnej:
- kserokopia ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego,
- zaświadczenie lekarskie o rodzaju niepełnosprawności Wnioskodawcy, jeżeli treść ważnego orzeczenia o niepełnosprawności nie wskazuje na przyczynę niepełnosprawności uprawniającą do skorzystania z programu,
- zaświadczenie o pobieraniu nauki, ze szkoły lub uczelni – dotyczy osób uczących się lub studiujących,
- oświadczenie Wnioskodawcy o dochodach brutto na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym,
- kserokopia aktu urodzenia dziecka lub kserokopia wpisu w dowodzie osobistym – dotyczy rodziców,
- kserokopia dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym – dotyczy opiekunów prawnych.
4. Kryteria przyznawania pomocy.
Komisja opiniuje zasadność przyznania dofinansowania w oparciu o informacje zawarte we wniosku
i załączonych dokumentach, kierując się:
- oceną zawartego we wniosku uzasadnienia przedstawiającego cel i sposób wykorzystania sprzętu elektronicznego,
- oceną przydatności sprzętu elektronicznego wymienionego w specyfikacji zawartej we wniosku, ze względu na cel i sposób wykorzystania sprzętu elektronicznego przedstawiony w uzasadnieniu.

W programie nie mogą uczestniczyć:
1. osoby, które w przeszłości, korzystając ze środków PFRON, naruszyły warunki zawartych umów lub nie wywiązały się z podjętych zobowiązań,
2. osoby, które posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON (tzn. takie, których termin płatności już minął),
3. osoby, których dochód brutto na jednego członka rodziny we wspólnym gospodarstwie domowym przekracza trzykrotność najniższego wynagrodzenia za pracę tj. 2808,00 zł, a w przypadku osób prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe, których dochód brutto przekracza iloczyn trzykrotności najniższego wynagrodzenia za pracę i współczynnika zwiększającego wysokość dofinansowania tj. 3510,00 zł, określonego w procedurze realizacji programu; w przypadku osób niewidomych wnioskujących o zakup urządzeń lektorskich, dochód o którym mowa powyżej nie może przekroczyć siedmiokrotności najniższego wynagrodzenia tj. 6552.00 zł.

Pozytywne rozpatrzenie wniosku skutkuje zawarciem umowy pomiędzy PFRON a Wnioskodawcą, w terminie 30 dni od powiadomienia.
Okres wykorzystania środków przyznanego dofinansowania, liczony od dnia podpisania umowy wynosi 2 miesiące.
..."Być może dla świata jesteś tylko człowiekiem, ale dla niektórych ludzi jesteś całym światem"...
Avatar użytkownika
resa
well-wisher
 
Posty: 2262
Dołączył(a): 11 sie 2006, o 18:57
Lokalizacja: Kraków

Postprzez gabriela » 8 maja 2008, o 19:29

Termin składania wniosków na bieżący rok jw Homerze uż minął- 30 kwietnia, jak mówią w PFRONie - nie wiadomo czy w przyszłym roku Homer znów będzie, jeśli zaś tak - nie wiadomo na jakich zasadach. Zakrzewianka nie ma niepełnosprawności z powodu wzroku, więc faktycznie powinna skorzystać z programu Student na zakup komputera, albo w Pegazie jak wynika z postu Resy.
Ostatnio edytowano 8 maja 2008, o 20:09 przez gabriela, łącznie edytowano 2 razy
......i kiedy przyjdą dni deszczowe, naucz się przechodzić między kroplami
Avatar użytkownika
gabriela
-# JUNIOR ADMIN
 
Posty: 4800
Dołączył(a): 16 lip 2006, o 17:27
Lokalizacja: z Marsa

Postprzez resa » 8 maja 2008, o 20:06

zakrzewianka napisał(a):ja mam stopień niepełnosprawności ze względu na wadę serca i powiedziano mi ze moge skladac wniosek

Pisałaś Zakrzewianko, że ze względu na spodziewany niższy dochód będziesz składać wniosek za dwa miesiące, więc zapewne w programie Student. Bo jeśli chodzi o Pegaz (jesteś studentką), to wnioski można składać tylko do 16 maja 2008 (decyduje data stempla pocztowego). Warunkiem udzielenia pomocy jest podpisanie umowy dofinansowania.
..."Być może dla świata jesteś tylko człowiekiem, ale dla niektórych ludzi jesteś całym światem"...
Avatar użytkownika
resa
well-wisher
 
Posty: 2262
Dołączył(a): 11 sie 2006, o 18:57
Lokalizacja: Kraków

Postprzez resa » 9 maja 2008, o 20:18

Został tydzień na złożenie wniosku do PFRON

Już tylko parę dni zostało na złożenie wniosku do PFRON o dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego lub wózka inwalidzkiego z napędem elektrycznym, w ramach programu "Pegaz ". PFRON przyjmuje wnioski do 16 maja. Dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego mogą otrzymać np. niepełnosprawni uczniowie szkół średnich i studenci, którzy mogą dostać nawet 4600 zł. Na maksymalne dofinansowanie - 18 700 zł - mogą liczyć niepełnosprawni cierpiący na znaczny niedowład obu kończyn górnych, lub w ogóle ich nieposiadający.

W ramach programu "Pegaz 2003" można również otrzymać dofinansowanie do zakupu wózka inwalidzkiego z napędem elektrycznym wraz z dodatkowym wyposażeniem. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi tu 22 400 zł. Starać się o nie mogą osoby, które nie mogą poruszać się na wózku inwalidzkim o napędzie ręcznym ze względu na schorzenie jednej lub obu kończyn dolnych, z jednoczesną dysfunkcją jednej lub obu kończyn górnych.

źródło: Gazeta Prawna
..."Być może dla świata jesteś tylko człowiekiem, ale dla niektórych ludzi jesteś całym światem"...
Avatar użytkownika
resa
well-wisher
 
Posty: 2262
Dołączył(a): 11 sie 2006, o 18:57
Lokalizacja: Kraków

Postprzez roma » 9 maja 2008, o 20:48

Czy mam rozumieć, że ja nie mogę się starać o dofinansowanie. Chciałam złozyć wniosek na komputer.
roma
Beniaminek
 
Posty: 25
Dołączył(a): 10 sty 2007, o 18:50
Lokalizacja: opoczno

Postprzez resa » 9 maja 2008, o 21:44

Złóż wniosek w miejscowym PCPR, ponieważ istnieje możliwość dofinansowania do zakupu komputera w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się. O dofinansowanie może ubiegać się osoba niepełnosprawna, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności. Roma – komputer dla Ciebie czy dla Twojej córeczki ?
..."Być może dla świata jesteś tylko człowiekiem, ale dla niektórych ludzi jesteś całym światem"...
Avatar użytkownika
resa
well-wisher
 
Posty: 2262
Dołączył(a): 11 sie 2006, o 18:57
Lokalizacja: Kraków

Postprzez gabriela » 13 maja 2008, o 18:42

Montana napisał(a):Jedyna szansa jest program Pegaz lub Student w PFRON-e, jesli rozpoczne nauke.

Byłam dziś w PFRONie, w programie Student nie ma dofinansowania do komputera, jedynie w Homerze i jak już pisała Resa - w Pegazie. W Pegazie wnioski można składać jeszcze 2 dni, musisz zatem Monti czekać do przyszłego roku, trzeba bowiem być studentem.
......i kiedy przyjdą dni deszczowe, naucz się przechodzić między kroplami
Avatar użytkownika
gabriela
-# JUNIOR ADMIN
 
Posty: 4800
Dołączył(a): 16 lip 2006, o 17:27
Lokalizacja: z Marsa

Postprzez resa » 11 cze 2008, o 12:06

Jak w zeznaniu podatkowym prawidłowo ująć wydatki na pobyt w sanatorium (autor: Ewa Matyszewska; źródło: GP)

Osoby niepełnosprawne, które korzystają z turnusów rehabilitacyjnych w specjalistycznych ośrodkach, mogą poniesione na ten cel wydatki uwzględnić w zeznaniu rocznym. Mogą je odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

Czy wydatki na turnus można odliczyć

Podatnik zamierza wyjechać do sanatorium. Poniesie pełną odpłatność za pobyt w tym ośrodku. Czy będzie mógł te wydatki uwzględnić w PIT?
Tak
Oczywiście takie odliczenie przysługuje osobom niepełnosprawnym lub na utrzymaniu których są osoby niepełnosprawne, jeśli mają prawo do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej. W ramach tego odliczenia można w rozliczeniu rocznym pomniejszyć dochód m.in. o wydatki poniesione na odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne.
Podstawa prawna
• Art. 26 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy dojazd do sanatorium się uwzględnia

Podatniczka jest osobą niepełnosprawną. Wyjeżdża do sanatorium w Kołobrzegu. Będzie podróżować pociągiem. Czy wydatki na dojazd do ośrodka może odliczyć w zeznaniu?
Tak
W zeznaniu podatkowym osoby niepełnosprawne mogą uwzględnić wydatki poniesione również na odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem: na turnusie rehabilitacyjnym czy w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych pielęgnacyjno-opiekuńczych.
Podstawa prawna
• Art. 26 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy wydatki trzeba dokumentować

Czy podatnik, który chce w zeznaniu rocznym PIT odliczyć wydatki poniesione na pobyt w sanatorium, musi posiadać na to jakieś dokumenty?
Tak
Większość wydatków odliczanych w rocznym PIT na cele rehabilitacyjne trzeba dokumentować. Dotyczy to także pobytu w sanatorium czy innych zakładach zajmujących się rehabilitacją. Wysokość wydatków na cele rehabilitacyjne ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Mogą to być np. rachunek z sanatorium, który potwierdzi poniesienie wydatków. Pomocne będą również karty zabiegowe, które będą potwierdzeniem, że podatnik na pewno w sanatorium przebywał. Trzeba jeszcze dodać, że warunkiem odliczenia wydatków rehabilitacyjnych jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek: orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16. roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.
Podstawa prawna
• Art. 26 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy każdy przejazd jest objęty ulgą

Czy w ramach ulgi na cele rehabilitacyjne można odliczyć wydatki z tytułu używania samochodu osobowego stanowiącego własność podatnika, mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne wizyty u lekarzy specjalistów?
Nie
Za wydatki rehabilitacyjne uważa się m.in. wydatki poniesione na używanie samochodu osobowego stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16. roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł.
Zarówno pojęcie zabiegu, jak i rehabilitacji nie zostało zdefiniowane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, zatem wyjaśnienia tych pojęć należy dokonać w oparciu o definicje encyklopedyczne oraz wydaną z zakresu rehabilitacji literaturę.
Zabieg stanowi interwencję mającą na celu wywołanie określonego skutku, zwykle będącą środkiem zaradczym przeciwdziałającym czemuś (np. skutkom choroby). Natomiast rehabilitacja w medycynie oznacza przywracanie sprawności fizycznej, psychicznej i społecznej (także zawodowej), utraconej wskutek schorzeń i urazów przez stosowanie działań usprawniających. Rehabilitacja jest procesem medyczno-społecznym, którego celem jest przywrócenie człowiekowi niepełnosprawnemu utraconych funkcji w przebiegu choroby, a także wad rozwojowych i wrodzonych. Innymi słowy rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań, w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.
Dowożenie niepełnosprawnej córki na wizyty u lekarzy specjalistów, na badania diagnostyczne, lekarskie oraz na zabiegi mające na celu postawienie diagnozy - niewątpliwie należy uznać za przewozy konieczne przy stanie zdrowia córki. Jednak odliczeniu od dochodu wolą ustawodawcy podlegają wyłącznie wydatki poniesione na używanie samochodu osobowego związanego z przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Dlatego wydatki te nie mogą podlegać odliczeniu od dochodu podatniczki.
Podstawa prawna
• Art. 26 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy wszystkie koszty leczenia można odliczyć

Podatnik jest zaliczony do osób niepełnosprawnych o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (schorzenie kręgosłupa). Czy w związku z tym ma możliwość odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na odpłatny pobyt na turnusie rehabilitacyjnym i na leczeniu w zakładzie uzdrowiskowym wraz z kosztami dojazdu autobusami?
Tak
Poniesienie wydatków na pokrycie kosztów pobytu na turnusie rehabilitacyjnym czy w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, w tym wydatków na zakwaterowanie, wyżywienie czy zabiegi, a także wydatków związanych z odpłatnym przejazdem środkami transportu publicznego (np. pociągiem czy autobusem) w celu przejazdu na taki turnus czy leczenie, uprawnia osobę niepełnosprawną do odliczenia ich od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej.
Podstawa prawna
• Art. 26 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy dojazdy do lekarza się odlicza

Czy osoba niepełnosprawna może odliczyć jako wydatki na cele rehabilitacyjne wydatki poniesione na opłatę wizyt u lekarzy specjalistów?
Nie
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienia 15 tytułów wydatków, których poniesienie uprawnia do odliczenia jako wydatki na cele rehabilitacyjne. W katalogu tym niestety nie mieszczą się wydatki za prywatne usługi lekarskie. Aby wydatek tego typu uznać za poniesiony na rehabilitację, musiałoby to wynikać wprost z zapisów ustawowych. Tymczasem przepisy ustawy o PIT nie zawierają takich regulacji.
Zatem brak jest podstaw do skorzystania z odliczenia od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków na odpłatne wizyty u lekarzy specjalistów, ponieważ wydatek ten nie został wymieniony w katalogu ulg rehabilitacyjnych.
Podstawa prawna
• Art. 26 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy wydatki na zabiegi będą kosztem

Czy wydatki na rehabilitację pracownika będą stanowić dla spółki koszt uzyskania przychodu?
Tak
Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych jako niestanowiące kosztów. Zatem za koszt uzyskania przychodów mogą być uznane tylko takie wydatki, które spełniają jednocześnie dwa warunki, tj. zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów i nie zostały wymienione w katalogu negatywnym. Kosztem uzyskania przychodu są uzasadnione racjonalnie i gospodarczo nakłady i wydatki związane z działalnością gospodarczą podatnika, który przez ich poniesienie zmierza do osiągnięcia przychodów z tego źródła.
Od 1 stycznia 2007 r. weszły w życie zmiany do ustawy o CIT. W konsekwencji, wydatki poniesione na leczenie rehabilitacyjne pracownika będą stanowić dla spółki koszt uzyskania przychodu pod warunkiem prawidłowego udokumentowania poniesionych wydatków, racjonalności wydatków oraz wykazania ich związku z osiąganymi przychodami lub zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów.
Podstawa prawna
• Art. 15 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.).

Czy wydatki na auto są limitowane

Podatnik dojeżdża na zabiegi w sanatorium własnym samochodem. Jest osobą niepełnosprawną. Czy wydatki na samochód podlegają odliczeniu w ramach limitu?
Tak
Odliczone od dochodu mogą być również wydatki na używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16. roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł.
Podstawa prawna
• Art. 26 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
..."Być może dla świata jesteś tylko człowiekiem, ale dla niektórych ludzi jesteś całym światem"...
Avatar użytkownika
resa
well-wisher
 
Posty: 2262
Dołączył(a): 11 sie 2006, o 18:57
Lokalizacja: Kraków

Postprzez resa » 23 cze 2008, o 23:16

Firma odda za szkła kontaktowe (autor: Mateusz Rzemek; źródło: Rzeczpospolita)

Zatrudnieni coraz częściej korzystają ze szkieł kontaktowych podczas pracy przy komputerze. Jeśli zalecił je lekarz, zwrot kosztów się należy

Nie jest jednak tak łatwo uzyskać od pracodawcy zwrot pieniędzy za ich zakup, choć jest to możliwe. Na przeszkodzie stoją bowiem przepisy rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (DzU nr 148, poz. 973). Przewidują one, że pracodawca powinien zapewnić osobie pracującej przez przynajmniej pół dniówki przy komputerze jedynie okulary korygujące. W przepisach nie ma jednak ani słowa o szkłach kontaktowych. Na tej podstawie większość pracodawców odmawia zatrudnionym refundacji zakupu szkieł kontaktowych – całkiem niesłusznie (...) W myśl interpretacji, jaką uzyskaliśmy z MPiPS, pracownicy mogą bowiem starać się o refundację, ale pod pewnymi warunkami.

Zalecenia lekarza

Z wytycznych MPiPS wynika, że można ubiegać się o zwrot kosztu soczewek kontaktowych pod warunkiem, że ich zakup zamiast okularów będzie wynikał z zaleceń lekarza badającego wzrok danej osoby. Co prawda ministerstwo wskazuje, że takie zalecenia powinny być wydawane wówczas, gdy pracownik ma poważną wadę wzroku, np. gdy różnica wady między jednym okiem a drugim jest większa niż 4 dioptrie lub zainteresowany ma duży astygmatyzm. Są to jednak tylko przykładowe wytyczne, nie określające wszystkich przypadków, w których lekarz może uznać za stosowne zalecenie popularnych ostatnio szkieł. W takiej sytuacji trzeba, zdaniem ministerstwa, uznać, że soczewki kontaktowe zgodnie z § 8 ust. 2 wspomnianego rozporządzenia spełniają tę samą funkcję co okulary korygujące wzrok. Pracodawca powinien więc zwrócić koszty zakupu soczewek w ustalonej przez firmę kwocie. W wielu wypadkach będzie to oznaczało potrzebę zmiany przepisów wewnętrznych firmy. Dotychczas te regulacje mówiły jedynie o wysokości zwrotu kosztów za zakup okularów (np. 150 zł za oprawki, a za szkła do nich bez ograniczeń). Rzadko która firma uwzględnia w tych przepisach szkła kontaktowe, które kupuje się znacznie częściej niż okulary, są one jednak zazwyczaj tańsze (...) Jeśli jednak pracodawca wyposaży stanowisko pracy w taki sprzęt i odpowiednio je urządzi, to osoba pracująca na laptopie także może się ubiegać o zwrot kosztów zakupu okularów, a nawet soczewek kontaktowych, które są jej niezbędne do pracy.
..."Być może dla świata jesteś tylko człowiekiem, ale dla niektórych ludzi jesteś całym światem"...
Avatar użytkownika
resa
well-wisher
 
Posty: 2262
Dołączył(a): 11 sie 2006, o 18:57
Lokalizacja: Kraków

Postprzez resa » 27 lip 2008, o 09:50

Fundusz zgotował piekło tysiącom niepełnosprawnych (autor: M. Gocłowska; źródło: Fakty 24)

W ramach walki z korupcją NFZ wprowadził przepisy, które utrudniły życie niepełnosprawnym.

Narodowy Fundusz Zdrowia zwraca dziś przewlekle chorym i osobom niepełnosprawnym ok. 30 proc. kosztów zakupu wózka inwalidzkiego, protezy albo pieluchomajtek. Na liście do refundacji jest kilkaset produktów. Chorzy mogą otrzymać od kilku do kilku tysięcy złotych. Najtańsza kula kosztuje w sklepie ok. 30 zł. NFZ refunduje więc choremu ok. 10 zł. Dużo większe kwoty Fundusz wypłaca w przypadku zakupu protez, które kosztują nawet 20 tys. zł. Chory dostaje wówczas upust w wysokości ok. 2 tys. zł. Dla osoby, która jest na rencie albo zasiłku chorobowym, to poważna ulga. Jednak cena, jaką chorzy muszą za to zapłacić, jest niewspółmiernie wysoka. Od czerwca NFZ refunduje zakup sprzętu medycznego tylko wtedy, gdy chory osobiście przyjdzie do sklepu ze specjalnym zleceniem, czyli receptą wystawioną przez lekarza. Wcześniej mógł ją zrealizować ktoś z rodziny lub opiekun. Jadwiga Wesołowska, nie wyobraża sobie, jak miałaby wysłać swojego męża do sklepu po zakup specjalnych worków, które musi on nosić po wycięciu pęcherza.
- Nie dość, że mąż jest słaby po operacji, to jeszcze worek może zostać uszkodzony - mówi. - Nie chciałabym, by publicznie przeżył takie upokorzenie.

Przedstawiciele organizacji zrzeszających niepełnosprawnych są oburzeni. Uważają, że przepisy NFZ dyskryminują ciężko chorych ludzi.

- Wystarczy porównać, jak łatwo każdy z nas może realizować receptę - mówi Józef Góralczyk z Małopolskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych.

Tymczasem urzędnicy z NFZ twierdzą, że zmiany w przepisach były konieczne, bo zdarzały się nadużycia.

- Chcieliśmy bardziej kontrolować wydatki na środki refundowane - mówi Edyta Grabowska-Woźniak, rzecznik NFZ. - Znamy przypadek, że pieluchomajtki zostały wykupione dla osoby nieżyjącej. Dodaje, że nie widzi różnicy między uciążliwością, jaką jest robienie zakupów przez osobę chorą na grypę, a niepełnosprawną. Twierdzi też, że inwalida zawsze może wystawić upoważnienie uprawniające do wykupu recepty.
- Urzędnicy nie znają życia - mówi Góralczyk. - Moja matka na kilka lat przed śmiercią na alzheimera nie była w stanie nic napisać.

Narodowy Fundusz Zdrowia liczy, że rozporządzenie przyniesie spore oszczędności. Tymczasem budżet na refundację sprzętu dla inwalidów i przewlekle chorych wynosi dziś niewiele ponad 500 mln zł. Na refundację leków Fundusz przeznacza 7 mld, czyli 14 razy więcej.
..."Być może dla świata jesteś tylko człowiekiem, ale dla niektórych ludzi jesteś całym światem"...
Avatar użytkownika
resa
well-wisher
 
Posty: 2262
Dołączył(a): 11 sie 2006, o 18:57
Lokalizacja: Kraków

Postprzez resa » 24 sie 2008, o 08:57

Mamy już wątek Zwrot kosztu soczewek kontaktowych, teraz o okularach.

Zwrot za szkła do okularów bez limitu (autor: Mateusz Rzemek; źródło: Rzeczpospolita)

Firma nie może ograniczyć zwrotu kosztów zakupu okularów, gdy cena szkieł korekcyjnych jest wyższa od limitu określonego w przepisach wewnętrznych.

Moja firma ostatnio ograniczyła zwrot kosztu zakupu szkieł korekcyjnych do 500 zł. Wcześniej można było otrzymać pełny zwrot kosztów. Mam dość poważną wadę wzroku i zakup nowych okularów oznacza dla mnie wydatek znacznie przekraczający kwotę, którą zapewnia mi pracodawca. Czy firma może ograniczyć tę refundację, czy ma obowiązek pełnego zwrotu kosztu zakupu szkieł do okularów? – pyta czytelnik z Warszawy.

Pracodawca powinien zapewnić osobie zajętej przez przynajmniej pół dniówki przy komputerze okulary korygujące. Takie zasady wynikają z rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (DzU nr 148, poz. 973).

Zwyczaje są różne

Większość firm przyjmuje, że pracownikowi należy się pełny zwrot za zakup szkieł oraz podstawowy koszt oprawek, bez których przecież nie da się używać szkieł korekcyjnych. Inne przyjmują jedną kwotę refundacji za całe okulary i nie robi im różnicy, ile kosztują oprawki, a ile szkła. Są także takie, które przewidują limity zarówno na szkła, jak i na oprawki. Jeśli koszt zakupu okularów korygujących np. niewielką wadę wzroku mieści się w takich limitach, pracodawcy nie kontrolują, jakie rzeczywiście szkła korekcyjne zamówił sobie pracownik. Jeżeli ma ochotę na droższe, może dołożyć do nich z własnej kieszeni.

Należy się pełny zwrot

Z drugiej jednak strony, jeżeli kwota refundacji nie pokrywa zakupu okularów nawet w podstawowej wersji, wtedy pracodawca narusza przepisy, gdyż powinien zrefundować te koszty w całości. Taka firma naraża się wtedy na kary nakładane przez inspektorów pracy. Choć rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy komputerze nie zawiera żadnych regulacji co do wartości okularów, jakie trzeba zapewnić pracownikowi, warto zwrócić tutaj uwagę na przepisy dyrektywy 90/270/EWG dotyczącej minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy z urządzeniami wyposażonymi w monitory ekranowe. Stwierdza ona, że zapewnienie pracownikowi okularów do pracy przy komputerze nie może w żaden sposób obciążać go finansowo. Prawda jest taka, że pracodawca bardzo często nie jest w stanie określić, czy dane okulary są rzeczywiście niezbędne pracownikowi. A pracownicy wykorzystują brak limitów, by zakupić najdroższe szkła na rynku. Dlatego, szczególnie w małych firmach, w których liczy się każdy grosz, pracodawcy wprowadzają limity, by ograniczyć takie nadużycia.

Wojciech Bigaj, z kancelarii Książek i Wspólnicy: Pracownik może zwrócić się do pracodawcy o pełny zwrot zakupu szkieł korekcyjnych do okularów. Jeśli to nie odniesie skutku, zawsze można poinformować o tym inspekcję pracy, nawet anonimowo. Taki argument przydaje się także w rozmowie z pracodawcą. Kontrola bywa bowiem bardzo uciążliwa dla pracodawcy, gdyż inspektorzy sprawdzą nie tylko zasady rozliczania refundacji za zakup okularów, ale także wszystkie inne związane z zatrudnianiem pracowników. W ostateczności pozostaje złożenie sprawy do sądu pracy. Spotykałem się już z takimi sprawami. Jednak ze względu na długi czas rozpatrywania pozwów pracowniczych to gra niewarta świeczki.
..."Być może dla świata jesteś tylko człowiekiem, ale dla niektórych ludzi jesteś całym światem"...
Avatar użytkownika
resa
well-wisher
 
Posty: 2262
Dołączył(a): 11 sie 2006, o 18:57
Lokalizacja: Kraków

Postprzez resa » 28 sie 2008, o 10:28

Można, a wręcz trzeba już składać wnioski na rok szkolny 2008/2009 w ramach programu "Uczeń na wsi" => Do kogo jest adresowany, jakiego typu pomoc oferuje i w jakiej wysokości program UCZEŃ NA WSI

Więcej szczegółowych informacji można uzyskać w gminach lub OPS.
..."Być może dla świata jesteś tylko człowiekiem, ale dla niektórych ludzi jesteś całym światem"...
Avatar użytkownika
resa
well-wisher
 
Posty: 2262
Dołączył(a): 11 sie 2006, o 18:57
Lokalizacja: Kraków

Postprzez resa » 11 wrz 2008, o 07:51

W Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłat za wstęp do muzeów państwowych, oraz rodzajów dokumentów potwierdzających ich uprawnienia (Dz. U. z 2008 r., Nr 160, poz. 994). Zgodnie z paragrafem 1 punkt 2, ulgowy wstęp do muzeów państwowych obejmuje m.in.: osoby niepełnosprawne wraz z ich opiekunami, osoby powyżej 65. roku życia, emerytów, rencistów, i rencistów socjalnych. Dokumentami uprawniającymi do korzystania z tej ulgi są m.in.: legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności, legitymacje emeryta-rencisty czy dokumenty potwierdzające wiek (żródło: Biuro Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych; Niepełnosprawni. pl).

=> Ulgi dla osób z niepełnosprawnością
..."Być może dla świata jesteś tylko człowiekiem, ale dla niektórych ludzi jesteś całym światem"...
Avatar użytkownika
resa
well-wisher
 
Posty: 2262
Dołączył(a): 11 sie 2006, o 18:57
Lokalizacja: Kraków

Postprzez gabriela » 23 wrz 2008, o 11:40

"Uczeń na wsi" - trzeba się pospieszyć ze składaniem dokumentów
Źródło: Gazeta Prawna

Od 2 do 4 tys. zł. mogą otrzymać uczniowie z gmin wiejskich i wiejsko-miejskich w ramach programu "Uczeń na wsi". Ich rodzice mają czas do 30 września b.r. na złożenie dokumentów.

Pieniądze z programu mogą być przeznaczone na zakup podręczników czy edukacyjnego oprogramowania komputerowego, ale też na instalację internetu w domu ucznia, opłatę abonamentu za tą usługę, lub na "zielone szkoły" czy wyjazdy na wycieczki szkolne.

Rodzice dzieci z niepełnosprawnością mogą również starać się dofinansowanie zajęć mających podnieść sprawność fizyczną i psychiczną dziecka, np. siłownię, basen czy kolonie. Dofinansowanie może obejmować koszty dojazdu na te zajęcia i powrotu do miejsca zamieszkania.

PFRON może również opłacić uczniom z niepełnosprawnością udział w kursach językowych, komputerowych, korepetycje i zajęcia z logopedą, a w przypadku uczniów szkół o profilu samochodowym - kurs na prawo jazdy.

O pomoc PFRON mogą się starać uczniowie z rodzin, w których średnie miesięczne dochody brutto na jedną osobę nie przekraczają 1123,20 zł. Uczniowie ci muszą posiadać orzeczenie o niepełnosprawności, oraz rozpoczynać lub kontynuować w tym roku naukę w szkole.

Wysokość dofinansowania w ciągu jednego roku szkolnego nie może przekroczyć:
2 tys. zł - dla ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjum
3 tys. zł - dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej
4 tys. zł - dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej zobowiązanego do płacenia czesnego.
......i kiedy przyjdą dni deszczowe, naucz się przechodzić między kroplami
Avatar użytkownika
gabriela
-# JUNIOR ADMIN
 
Posty: 4800
Dołączył(a): 16 lip 2006, o 17:27
Lokalizacja: z Marsa

Postprzez arturro » 15 lis 2008, o 10:59

Może ktos bedzie w stanie mi wyjaśnic moją watpliwosc. Chodzi o odliczenie podatkowe za turnus rehabilitacyjny. Kwestia wygląda tak.
- operacje miałem 30.04.2008
- na turnusie byłem w sierpniu 2008 i dokonałem częściowej odpłatności
- orzeczenie o niepełnosprawnosci uzyskałem dopiero teraz czyli w listopadzie tak naprawde, ALE
na orzeczeniu widnieje że niepełnosprawnośc istnieje od 30.04.2008 r. (tak przy okazji wynika że wczesniej byłem zdrowy i nie dali mi tego orzeczenia na Z. Marfana :-> )
I teraz pytanie: czy moge odliczyc sobie poniesione koszty tego turnusu?
Avatar użytkownika
arturro
-# Moderator
 
Posty: 917
Dołączył(a): 5 mar 2008, o 20:03
Lokalizacja: Warszawa

Poprzednia stronaNastępna strona

Powrót do Niepełnosprawność - ulgi, regulacje prawne itp

cron
  • Nowe posty
  • Wątki bez odpowiedzi
  • Kto przegląda forum
  • Forum przegląda 0 użytkowników
    0  zidentyfikowanych, 0 ukrytych i 0 gości (dane z ostatnich 5 minut)
  • Najwięcej użytkowników online - 118
    było 29 wrz 2017, o 16:14
  • Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości